Головна » 2012 » Лютий » 1 » Види помилок
20:05
Види помилок
Орфограми
 

До грубих помилок належать неправильні написання:
1) що стосуються норм, які є предметом посиленої уваги на всіх етапах шкільного навчання (напр., не з дієсловами; ненаголошені голосні, що перевіряються наголосом; м'який знак у суфіксах -ськ, -цьк, -зьк; правопис префіксів);
2) допущені в найбільш уживаних словах (зошет, деректор, південнозахідний, в чора, в досвіта і т. п.);
3) що ускладнюють розуміння написаного, роблять його двозначним або й незрозумілим (напр., замість голосувати - галасувати, замість чекати - чикати, замість порадник — порядник),
4) які не вимагають складних міркувань для вибору правильного варіанту (беспека, зпитав);
5) які підлягають чітким і недвозначним правилам (виршина, межою, кулимет, пішовби, стіний).
 
До негрубих орфографічних помилок слід віднести:
- неправильні написання слів, що не охоплені правилами (по двоє і вдвоє),
- належать до винятків (марево, священик, алмаатинець),
- вимагають застосування складного способу визначення правильного варіанту (невивчені уроки - ще не вивчені уроки; недочувати, хоч не дописати; не в змозі, суспільно корисний),
- стосуються конкретних слів, які необхідно запам'ятати (тонна, нетто) або слів рідковживаних (возз'єднати, монастир).

 

 

Пунктограми
Розмежування грубих і негрубих  помилок

 
Пунктограми Грубі помилки Негрубі помилки
1. Знаки в кінці речення Відсутність знака в кінці речення Заміна знака запитання, знака оклику, трьох крапок крапкою.
2. Тире між підметом і присудком Кома замість тире між підметом і присудком, вираженими іменниками в називному відмінку або неозначеними формами дієслова. Відсутність тире на місці пропущеної зв’язки в інших випадках
3. Тире в неповному реченні   Пропуск тире
4. Кома при порівняльних зворотах   Відсутність коми
5. Знаки при однорідних членах речення Пропуск коми між однорідними членами Зайва кома. Кома між неоднорідними означеннями
6. Знаки в реченнях з узагальнюючими словами між однорідними членами речення Пропуск двокрапки або тире Двокрапка замість тире і тире замість двокрапки
7. Знаки при звертаннях Пропуск знака для виділення звертання. Кома між звертанням і залежними від нього словами Неправильний вибір коми або знака оклику. Кома після о, ой перед звертанням.
8. Знаки при вставних словах і реченнях Пропуск знаків для виділення найбільш вживаних вставних слів, а також вставних і вставлених речень Неправильний вибір знака. Виділення слів  нарешті, головним чином, передусім, навіть тощо
9. Знаки при відокремлені  другорядних членів речення Відсутність ком для виділення узгоджених означень після означувального слова і будь-яких означень до особових займенників Відсутність коми при відокремлені означень з обставинним відтінком
10. Знаки при відокремленні прикладок Відсутність ком для відокремлених поширених прикладок, що відносяться до загальних назв і особових займенників, та будь-яких прикладок, що стоять після власних назв Коми, які виділяють прикладки, що приєднуються сполучником як. Необґрунтоване вживання тире для виділення прикладок
11. Кома при відокремленні обставин Пропуск коми при дієприслівникових зворотах. Відсутність коми при дієприслівниках, які є обставинами часу і причини Коми у випадках, коли відокремлення зворотів немає (у складі фразеологізмів). Виділення комами дієприслівників зі значенням способу дії. Відсутність ком для відокремлення  обставин, виражених іменниками.
Відсутність знаків при додатках з прийменниками крім, за винятком тощо
12. Знаки при уточнюючих відокремлених членах Пропуск ком при уточнюючих обставинах місця і часу  
13. Знаки при прямій мові Пропуск знаків для виділення  прямої мови і виділення її від слів автора Заміна потрібного знака іншим
14. Знаки в складносурядних реченнях Пропуск знака між частинами складносурядного речення Неправильний вибір коми або тире. Кома при наявності спільного для двох частин члена речення
15. Коми в складнопідрядних реченнях Відсутність ком між головним і підрядним реченням та між однорідними підрядними реченнями Пропуск коми для виділення підрядних речень, залежних від дієприкметників і дієприслівників
16. Знаки в безсполучниковому складному реченні Пропуск знака між частинами складного безсполучникового речення Неправильний вибір знака між частинами складного речення
17. Знаки в складних реченнях з різними видами зв’язку Відсутність знаків між частинами складної конструкції Зайва кома при збігу двох сполучників

 

Граматичні норми. Граматичні помилки
 

Помилки в утворенні форм слів:
1. Неправильне утворення відмінкових форм іменника (Сварки Кайдашів пов'язані з грушою.).
2. Утворення форм невідмінюваних слів за аналогією з відмінюваними (Ми часто ходили до кіна: Незабаром під’їхав таксі).
3. Неправильний вибір однієї з паралельних відмінюваних форм (Будинок споруджено з каменя; На снізі  видно багато слідів).
4. Неправильне утворення ступенів порівняння прикметників і прислівників (Треба вчитися більш старанніше; Найбільш цікавішою газетою мені здається „ Ровесник").
5. Відмінювання двох частин складного числівника: (Літературну діяльність поет почав у шестидесятих роках).
6. Невідмінювання деяких числівників (Не думаю, що двісті гривень зарплати мало).
7. Вживання ненормативних форм дієслів (Хлопчик помітив нас і побіжав ще швидше; Багато випускників хотять продовжити навчання).
8. Ненормативне утворення дієприкметників (Ожидаємих результатів не одержано; Приїхавші відвідали місцевий музей).
9. Неправильне утворення дієприслівників (Читати лежа шкідливо).

Дуже різноманітні синтаксичні помилки.

Помилки у побудові словосполучень

1.  Порушення норм дієслівного керування
- неправильний вибір відмінка керованого слова (зазнав поразку, дякувати гостей);
- відсутність керованого слова (Я захоплювався творчістю Шевченка, заучував);
- відсутність необхідного прийменника (Автор втілив героєві найкращі риси);
- вживання зайвого прийменника (поділитися про враження, оцінити за відповідь);
- неправильний вибір прийменника (звертатися на допомогу, оцінки по мові).
2. Порушення зв'язку слів в іменних словосполученнях:
- неправильний вибір відмінкової форми (оволодіння цього матеріалу, відсіч ворога);
- зайві прийменники (в противагу на це, розшук за повстанцями);
- відсутність необхідного прийменника (розповіді боротьби, відповідальність зберегти мир);
- необґрунтований вибір прийменника (думка над тим, враження про концерт).

Помилки в структурі речень
1. Помилки в граматичній основі речення:
• порушення граматичного зв'язку між підметом і присудком (Я з другом граємо в шахи; Героєм оповідання - це Пилипко; Всі вони хочуть стати спеціалістом);
• пропуск частини складеного присудка (Учні ПТУ готуються кваліфікованими робітниками; У них були по-різному думки);
• необґрунтоване розчленування присудка (Мишко упав і став непритомним).
2. Помилки в побудові простого речення;
• неправильний порядок слів (Треба навчити виготовляти моделі гуртківців),
• зайві члени речення (У Василька щеміло його серце);
• нечіткі смислові зв'язки (Письменник закликає народ до боротьби проти своїх поневолювачів);
• змішування ознак особового і безособового речення (У ці роки було написано кілька оповідань і одна повість);
• граматична неоднотипність однорідних членів речення (Давида ми бачимо не тільки як борця, але й морально чистою людиною; Шевченко закликав до боротьби, рвати кайдани);
• порушення граматичного зв'язку з одним із однорідних членів (Я поцікавився і прочитав цю книжку);
• дієприслівниковий зворот, не пов'язаний з присудком однією дійовою особою (Притиснувши руку до дерева, кров зупинилась);
• порушення цілості дієприкметникового звороту (Вражений Дмитрик її словами, чимдуж поспішав додому);
• відсутність необхідного порівняльного звороту (Осінь цього року тепліша);
• сплутування простих речень зі вставними словами і складнопідрядних речень (Як бачимо, що ми працювали добре) та ін.
3. Помилки в побудові складних речень:
• штучне ускладнення речення (Спортсмен довго не тренувався, і він не зміг взяти участь у змаганнях);
• нанизування простих речень (Ми довго йшли, і всі були втомлені, і хтось запропонував відпочити, а перед тим йшов дощ, і ми довго не змогли знайти сухого місця);
• нечіткий смисловий зв'язок частин (Ріхардові дали роботу, що він розвантажував вагони);
• сплутування ознак складнопідрядного і складносурядного речень (Де раніше росли чагарники,  тепер на їх місці колосяться жита);
• дублювання змісту сполучного слова (Ми їхали в село, де я працював там влітку);
• невідповідність займенника співвідносному з ним іменникові в іншій частині речення (Шевченко показує прагнення народу, які мріють про краще майбутнє);
• відрив означального підрядного речення від пояснюваного ним слова (Калитка жаліє наймитові куска хліба, який працює на нього);
• неправильна відмінкова форма сполучного слова (Найкращою книжкою, які я прочитала, є „Фараон " );
• уживання сполучників, сполучних і вказівних слів, які не відповідають смисловим відношенням між частинами речення (За те, що він жив за кріпацтва, він не здобув освіти);
• неправильна побудова неповного речення, яке входить до складного (Батько був вільний, а мати кріпачкою; На стіні висить картина, а посеред кімнати — стіл);
• повтор присудка у другій частині складносурядного речення (До першої групи належать робітники, а до другої групи належать капіталісти);
• сплутування ознак непрямої і прямої мови (Кайдашиха бігла по селу і кричала, що мене вбили).

 

 

 

Мельничайко В.Я. "Українська мова. Письмовий екзамен. Як уникнути помилок"
 

 

 


Категорія: Методика | Переглядів: 44784 | Додав: ychitel | Рейтинг: 4.2/5
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: