Головна » 2012 » October » 28 » Синтаксис сучасної української мови. Просте речення
05:19
Синтаксис сучасної української мови. Просте речення
СИНТАКСИС СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ

Програма факультативного курсу
8 клас

Автор: Л.В. Осаулець, учитель української мови і літератури комунального закладу "Навчально-виховне об'єднання "Загальноосвітні школа І-ІП ступенів № 20 — дитячий юнацький центр "Сузір'я" Кіровоградської міської ради Кіровоградської області; учитель вищої категорії.

Пояснювальна записка

Згідно з новою редакцією Концепції профільного навчання в старшій школі, профільне навчання — це вид диференційованого навчання, яке передбачає врахування індивідуальних особливостей, нахилів, інтересів, здібностей і потреб кожної дитини. Профіль навчання передбачає поглиблене й професійно зорієнтоване вивчення циклу споріднених предметів. Важливе значення в процесі вивчення окремих предметів на диференційованій основі мають курси за вибором і факультативом.

Формування людини як особистості з високим інтелектуальним рівнем, як яскравої творчої індивідуальності неможливе без досконалого володіння мовою. Адже мова — це скарбниця духовних надбань нації і найважливіший засіб спілкування.

Факультативний курс з української мови «Синтаксис сучасної української мови. Просте речення» у 8 класі активно сприятиме формуванню в учнів навичок літературного мовлення, правильно висловлювати свої думки, грамотно передавати їх на письмі.

Мета курсу — формування національно свідомої, духовно багатої мовної особистості, яка вільно володіє всіма засобами рідної мови в процесі комунікації, відзначається свідомим ставленням до мови, високою мовною компетентністю й готовністю до подальшого професійно орієнтованого навчання; допомога учням поглибити теоретичні відомості із синтаксису простого речення, засвоєння їх практично.

Завдання курсу:
1) ознайомити учнів з мовною системою як основою для формування мовних умінь і навичок;
2) дати ґрунтовні й системні знання про синтаксис простого речення;
3) формувати вміння і навичок використовувати мовні знання на практиці;
4) аналізувати, зіставляти, порівнювати та узагальнювати мовні явища;
5) навчити учнів чітко, аргументовано доводити думку, ілюструючи прикладами, робити висновки;
6)  редагувати й аналізувати речення, тексти відповідно до поставленої мети, правильно й доречно вживати прості речення у власних висловлюваннях;
7) збагачувати, уточнювати й активізувати лексичний запас школярів;
8) виховувати в учнів свідоме прагнення до вивчення рідної мови, удосконалювати власне мовлення.

Мовна та мовленнєва змістові лінії є основними, які визначають безпосередній предмет навчання, його структуру.

Зміст мовленнєвої змістової лінії викладається за принципом структурної систематичності, який передбачає поступове ускладнення й поглиблення мовленнєвознавчих понять і формування вмінь у всіх видах мовленнєвої діяльності.

Зміст мовної змістової лінії подається за лінійним принципом, що доповнюється внутрішньопредметними зв'язками, які зумовлюють систематичне й різнобічне збагачення мовлення учнів лексико-фразеологічними, граматичними, стилістичними засобами, удосконалення мовних і мовленнєвих умінь.

Призначення мовної змістової лінії здійснюється в процесі засвоєння учнями системних знань про мову і формування на їх основі відповідних умінь як засобу пізнання, спілкування, самовираження людини.

Соціокультурна змістова лінія є засобом опанування національних і загальнолюдських культурних і духовних цінностей, нормами, які регулюють стосунки між поколіннями, статями, націями, сприяють естетичному й морально-етичному розвиткові особистості, органічному входженню її в соціум.

Форми організації

Найефективнішими формами організації роботи під час засвоєння учнями знань і формування навичок із синтаксису є лекційні, семінарські заняття, уроки-практикуми, уроки ділової гри, уроки-проекти.

Для формування правописних умінь і навичок допоможуть такі види робіт: неускладнене і ускладнене списування, навчальні, вибіркові, попереджувальні, творчі, вільні диктанти, диктанти-дослідження, диктанти-трансформації, творче моделювання, конструювання, тестові завдання.

Очікувані результати

Учні повинні:
— знати теоретичний матеріал із синтаксису простого речення й практично володіти пунктуаційними нормами української літературної мови;
—  уміти визначати структуру простого ускладненого й неускладненого речення в текстах різних типів і стилів мовлення;
— правильно аналізувати й конструювати прості речення, пояснювати за допомогою правил вивчені пунктограми, знаходити їх у чужому та власному мовленні;
—  використовувати у власних висловлюваннях прості синтаксичні конструкції;
—  користуватися навчально-довідковою літературою.

У програмі подано орієнтовний розподіл годин. Учитель має змогу в разі потреби вносити в нього деякі корективи.

Факультативний курс розраховано на викладання у 8 класі протягом І семестру (17 год, 1 год на тиждень).

Календарно-тематичне планування


Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюються за чинною програмою з української мови та методичними рекомендаціями до навчального предмета.

Програми курсів за вибором і факультативів з української мови. 8 - 11 класи / За заг. ред. К.В.Таранік-Ткачук. - К.: Грамота, 2011. - С. 96 - 105.


Категорія: Документація | Переглядів: 8838 | Додав: ychitel | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Name *:
Email *:
Code *: