Головна » 2012 » Жовтень » 21 » Синтаксис простого та простого ускладненого речення
18:19
Синтаксис простого та простого ускладненого речення

СИНТАКСИС ПРОСТОГО ТА ПРОСТОГО УСКЛАДНЕНОГО РЕЧЕННЯ

Програма курсу за вибором

8 клас

(з поглибленим вивченням української мови)

Автор: Т. Д. Гнаткович, завідувач кабінету суспільно-гуманітарної ос­віти Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти; кандидат педагогічних наук.

 

Пояснювальна записка

Рідна мова — найважливіший засіб мислення, спілкування, самовира­ження особистості. Чим досконаліше людина володіє мовою рідного на­роду, тим краще вона засвоює готові знання, точніше мислить, повніше реалізує свій інтелектуальний потенціал, швидше налагоджує стосунки з іншими людьми. Державний статус української мови, головні стратегічні документи, що регулюють питання мовної освіти, сучасні науково-мето­дичні концепції її вивчення вимагають глибокого засвоєння мовних норм, підвищення рівня культури мовлення, удосконалення мовленнє­вих умінь і навичок учнів.

Практика засвідчує, що не всі школярі належним чином володіють нормами української мови, особливо її комунікативно-виражальними за­собами, а це негативно позначається на рівні культури їхнього мовлення загалом. Тому особливе місце в шкільному курсі української мови посі­дає належне опрацювання синтаксису. Адже на синтаксичному рівні мовної системи виявляється функціональна значущість одиниць усіх ін­ших рівнів, їх участь у досягненні комунікативної мети.

Серед синтаксичних одиниць реченню належить центральне місце, ос­кільки воно безпосередньо формує повідомлення. Саме в реченні реалізу­ються найважливіші функції мови — комунікативна й пізнавальна. Нові проблеми вивчення синтаксису простого речення постають перед учите­лем у зв'язку із сучасним розумінням загальної мети вивчення рідної мови в школі — сформувати в школярів уміння й навички комунікативно ви­правдано користуватися мовними засобами в різних стилях, типах мовлен­ня та в різних ситуаціях спілкування. Тому практичне значення вивчення синтаксису простого речення полягає передусім у підвищенні культури мовлення та формуванні мовленнєво-комунікативних умінь і навичок уч­нів. Крім того, вивчення цього розділу граматики розкриває перед ними багатство засобів мови, її здатність виражати найтонші смислові відтінки не тільки за допомогою лексичного та фразеологічного складу, а й перед­усім через використання значного пласту синтаксичних конструкцій.

Цими причинами й зумовлено актуальність розробки програми курсу за вибором «Синтаксис простого та простого ускладненого речення» для учнів 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів із поглибленим вив­ченням української мови.

Мета курсу засвоєння учнями знань про основні синтаксичні оди­ниці та їхні функції в мовленні; формування умінь та навичок доречно й стилістично виправдано вживати їх у висловлюваннях публіцистичного, розмовного, офіційно-ділового, наукового та художнього стилів; збага­чення синтаксичної будови мовлення школярів.

Завдання курсу:

1) дати ґрунтовні й систематичні знання про функції й значення синтаксичних одиниць простого та простого ускладненого речень у мов­ленні;

2) удосконалювати мовлення учнів із погляду граматичної правиль­ності побудови синтаксичних одиниць;

3) навчати пунктуаційно правильно оформлювати речення вивчених різновидів; робити синтаксичний розбір простого ускладненого речення;

4)  формувати вміння свідомо, комунікативно виправдано, стилістич­но грамотно користуватися синтаксичними одиницями в різних умовах мовленнєвого спілкування;

5)  збагачувати запас синтаксичних моделей синонімічними відповід­никами — паралельними способами вираження граматичного значення в словосполученні й реченні — з метою активного вживання їх учнями в усному та писемному мовленні;

6)  забезпечити дотримання вимог культури мовлення;

7)  виховувати потребу у вивченні рідної мови, удосконаленні власно­го мовлення.

Програму структуровано з урахуванням змінених вимог до навчально-методичних матеріалів цього типу. Кожна з висвітлюваних тем містить пе­релік головних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки школярів, їхніх знань, умінь і навичок. У процесі формування цього розділу програми ви­користано здобутки сучасної лінгводидактики, зокрема її переорієнтування на комунікативну основу вивчення мови та реалізацію компетентнісного підходу в навчанні. Матеріал до рубрики добирався й компонувався так, щоб одержані школярами звання та вироблені ними вміння й навички спрямовувалися на їх ефективну трансформацію в компетентності, сприя­ли цілісному інтелектуальному, морально-духовному й культурному роз­витку особистості, формуванню в неї здатності швидко реагувати на запити часу, визначати й розв'язувати питання мовно-мовленнєвої проблематики.

Програмовий зміст організовується відповідно до логіки висвітлення синтаксичної теорії, яка склалася в національній лінгвістичній традиції; при цьому враховано специфіку вивчення синтаксису в шкільному та ву­зівському курсах мови, як і дані сучасного академічного мовознавства. Зі змістового та структурного погляду програма не дублює чинної програ­ми з української мови, а пропонує поглиблену модель опрацювання син­таксичного матеріалу школярами відповідної профільної спеціалізації.

Цьому значною мірою сприятимуть рубрики «Міжтемні зв'язки», «Міжпредметні зв'язки», «Культура мовлення», де зосереджено головні відомості про своєрідні перетини в мовному матеріалі, зумовлені єдністю й цілісністю мовної системи та методики її вивчення, визначено напрями посилення мовної, мовленнєвої та соціокультурної ліній навчального процесу з української мови.

Програма містить орієнтовне календарно-тематичне планування занять курсу, яке сприятиме оптимальному визначенню вчителем часу вивчення окремих блоків тем і їхніх частин. Головний критерій визначення часового формату кожної з тем — їхня важливість у синтаксичній теорії, інформацій­на насиченість і складність для сприйняття школярами цього віку. Пропо­нований розподіл часу має рекомендаційний характер, тож учитель може вносити в нього певні зміни, мотивовані специфікою організації навчально­го процесу в кожному конкретному закладі освіти чи навчальній групі.

Доповненням до планування занять є перелік тем соціокультурної лі­нії, який передбачає зорієнтованість на матеріал з історії національної культури. Уважаємо, що це неодмінно розширить поінформованість мо­лодих поколінь щодо культурного процесу в Україні, компенсує нестачу відповідного матеріалу в навчально-виховйому процесі. Мовленнєву змістову лінію вивчення мови слід орієнтувати на чинну програму, ос­кільки саме вона відображає головні напрями комунікативного переорі­єнтування мовної освіти.

Для оцінювання навчальних досягнень учнів, які будуть засвоювати програму цього курсу, рекомендується застосовувати критерії, котрі про­понує чинна програма з української мови. Форми й методи організації навчальної діяльності за програмою та форми підсумкового контролю вчитель добирає на власний розсуд, проте неодмінно має враховуватися вимога активного переорієнтування навчально-виховного процесу на осо­бистішу основу й реалізацію компетентнїсного підходу до освіти, "що супроводжується зростанням частки самостійної роботи школярів, вико­ристанням інноваційних освітніх технологій, активних форм Діяльності, поглибленням характеру вивчення української мови.

Курс за вибором розраховано на вивчення протягом одного року (35 год, одне заняття на тиждень).

 Програми курсів за вибором і факультативів з української мови.
8 - 11 класи / За заг.гед. К.В. Таранік-Ткачук. - К.:  Грамота, 2011. - С. 26 - 46
.


Категорія: Документація | Переглядів: 9056 | Додав: ychitel | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: