Головна » 2012 » Травень » 24 » Різноманітність не самоціль
20:05
Різноманітність не самоціль
Різноманітність не самоціль

Організація навчальної діяльності з рідної мови існує не сама для себе, а щоб забезпечити оволодіння учнями змістом навчального матеріалу, реалізацію комплексу навчальних цілей, які стоять перед навчальним процесом...

Останнім часом багато говорять про організацію на уроках різноманітних видів діяльності. Така орієнтація веде до того, що різноманітність стає самоціллю. Учителі не враховують взаємозв'язків у реалізації навчальних цілей, будують навчальний процес на уроці без урахування цих зв'язків. Успішна реалізація комплексу навчальних цілей можлива лише за умови взаємопов'язаного виконання різних видів діяльності і відповідно різноманітних навчальних дій. Тому при плануванні уроку слід визначити:

1. Мету організації уроку.
2. Зміст навчального матеріалу, який повинен бути засвоєний учнями, його складові компоненти, серед них уміння, яких мають набути учні.
3. Методи засвоєння знань, формування вмінь і навичок, навчальні дії та види діяльності, які мають виконати учні.
4. Дидактичний матеріал, який дозволив би організувати різноманітні навчальні дії та види діяльності.
5. Завдання, спрямовані на організацію різноманітних навчальних дій і видів діяльності.

Сукупність виконуваних навчальних дій зумовлюється перш за все змістом і характером навчального матеріалу. Проаналізуємо зміст навчального матеріалу з теми «Загальне поняття про дієприслівник».

Щоб учні засвоїли поняття про дієприслівник, вони мають усвідомити узагальнене значення дієприслівника (означає додаткову дію), засвоїли, що дієприслівник
це дієслівно-прислівникова форма, в якій дія подана не як основна, а як додаткова. У дієприслівниках поєднуються два значення дії та ознаки. Поєднання них значень робить дієприслівник коротшою, лаконічнішою формою вираження думки порівняно зі співвідносними конструкціями складних речень. Тому дієприслівниковий зворот порівняно з підрядними реченнями є більш компактною та мобільною конструкцією. Учні повинні також засвоїти властиві дієприслівникові як дієслівній формі граматичні категорії (вид, зворотність), особливості словозміни (незмінюваність як у прислівників) і сполучуваності з іншими словами, синтаксичну роль у реченні, мовленнєву функцію.

Важливо ознайомити школярів і особливостями та правилами використання дісприслівників у мовленні для передачі певних смислових і стилістичних відтінків. Застосовуючи різні види роботи на уроці, слід показати учням мету використання дієприслівників у мовленні — дієприслівник робить мовлення більш точним: домальовує основну дію, живописує її і, таким чином, є містким і виразним засобом, а тому широко використовується в художній літературі. Учні повинні усвідомити граматичну норму використання дієприслівників у реченні — дієприслівник означає дію тієї ж особи, що й дієслово, до якого він відноситься.

На уроці потрібно використовувати різні види роботи, спрямовані на збагачення мовного запасу учнів дієприслівниками та конструкціями з ними, на введення їх не тільки в пасивний, сіле й у активний мовний запас школярів, на правильне конструювання речень з дієприслівниковими зворотами. Дана тема надає можливість для роботи над розумінням будови словосполучень, що утворюють дієприслівники як головне і як залежне слово.

На уроці був використаний текст:
«Мчить серединою ріки легкий глісер, залишаючи позаду себе буруни шумовиння, збиваючи два високих вали води. Стоїть юнак над самою водою, підставивши лоскотливим хвилям мускулисті ноги, мружачи від сонця блакитні очі, молодий, задоволений, гарний, мимоволі привертаючи до себе людську увагу». (В. Козаченко).

Завдання 1. Виразно прочитайте текст. Значення яких слів вам не зрозуміле? Користуючись словником, визначте лексичне значення слів «глісер», «бурун». Перепишіть, позначте орфограми, поясніть їх. До якого стилю належить текст? Які особливості цього стилю? Визначте тип мовлення, аргументуйте відповідь. Перечитайте текст повторно. Яку картину ви бачите у своїй уяві? Які слова створюють динаміт зображення? Якими словами вимальовується стрімка, красива постать юнака? Виділіть у тексті слова зі значенням дії. Які з них означають основну дію?Які додаткову?

(Даний уривок належить до художнього стилю мовлення. Йому властива образність, емоційність, багата лексика, складний синтаксис. В уяві багатьох учнів, за їх словами, виникає така картина: Мчить на хвилях швидкий глісер. У ньому юнак на весь зріст. Картина дуже сонячна, яскрава, динамічна. За глісером — буруни води. Юнак стоїть, підставивши мускулясті ноги, мружачи від сонця блакитні очі. привертаючи увагу людей. Дію передають слова: мчить, залишаючи, збиваючи, стоїть, підставивши, мружачи, привертаючи. Слова «мчить», «стоїть» означають дії, які виконують підмети, відтак це присудки, отже, основні дії. Слова «залишаючи», «збиваючи», «підставивши», «мружачи», «привертаючи» означають дії, які здійснюються в процесі виконання основної дії, отже, вони виражають додаткові дії).

Завдання 2. Слова, які означають додаткову дію при основній, називаються дієприслівниками. Поставте запитання до дієприслівників. Яким членом речення вони є? Випишіть словосполучення з дієприслівниками. Виконайте граматичний розбір цих словосполучень. З якими словами (частинами мови) вступають дієприслівники в словосполучення? Головним чи залежним словом виступають?

(Залишаючи буруни, привертаючи до себе, залишаючи позаду, мчить залишаючи).

Дієприслівники вступають у словосполучення з іменниками, займенниками. прислівниками як головне слово, з дієсловами
як залежне.

Завдання 3. Якщо дієприслівник одночасно означає дію та її ознаку, об'єднує в собі значення дієслова й прислівника (семантичні ознаки), то природно припустити, що дієприслівнику властиві й граматичні ознаки, спільні з дієсловом і прислівником. Зробивши граматичний розбір помічених у тексті слів, укажіть, які ознаки дієслова і прислівника має дієприслівник.

1.Стоїть — дієслово, означає дію.
2.Морфологічні ознаки:
  1) Початкова форма — стояти.
  2) Постійні ознаки: а) недоконаний вид, неперехідне; б) друга дієвідміна,
  3) Непостійні ознаки: а) дійсний спосіб; б) однина; в) теперішній час.
3. Синтаксична роль — присудок.

1.Мимоволі — прислівник, виражає ознаку дії.
2.Морфологічна ознака — незмінюване слово.
3.Синтаксична роль —  обставина. Привертаючи увагу як? — Мимоволі. Залишаючи буруни де? — Позаду.

1. Залишаючи — дієприслівник, виражає додаткову дію. Мчить як? — роблячи, залишаючи.
2. Морфологічні ознаки:
  1) Перехідний — залишаючи що?
  2) Недоконаний вид.
  3) Теперішній час.
  4) Незмінювана форма.
3. Синтаксична роль —  обставина. Мчить як? — Залишаючи.).

Завдання 4. Запам'ятайте, що дієприслівники є особливою формою дієслова. Використовуючи одержані знання, поясніть, як на це розумієте.

Завдання 5. Спираючись на знання дієприкметникового звороту, визначте дієприслівниковий. Поясність розділові знаки в тексті. Прочитайте текст, дотримуючись інтонації. Підкресліть дієприслівникові звороти як члени речення. Врахуйте, що дієприслівниковий зворот є одним членом речення.

Завдання 6. Прочитайте текст, опускаючи дієприслівники (додаткові дії) і дієприслівникові звороти. Що змінилось? З якою метою використовуються дієприслівникові звороти?

(Перебудований текст значно бідніший від оригінального, менш виразний, менш конкретний, менш точний. Дієприслівники дозволяють не тільки описати дію, конкретизувати її, але й указати на ту чи іншу обставину. Важливість використання дієприслівників у мовленні полягає в тому, що вони виділяють основну дію в ряду інших. На фоні додаткової дії більш яскраво виступає основна, виявляються смислові відносини між двома або декількома діями).

Завдання 7. Знайдіть дієприслівники в поданому нижче тексті, відповідь обґрунтуйте. Поставте розділові знаки, поясніть їх. Виразно прочитайте текст, дайте його стильову й типологічну характеристику, розкрийте особливості побудови. Поставте запитання за змістом тексту, побудуйте відповіді на них. Яку роль виконують у тексті дієприслівники та дієприслівникові звороти? Поясніть це на прикладі кожного з них.

 
«Андріївський вечір»
Ввечері на «Андрія», зібравшись до просторої хати, хлопці й дівчата розпочинають кусання калити «Андріївський вечір».

Калита — це великий корж з білого борошна. Дівчата, беручи участь у готуванні калити, місять тісто по черзі, починаючи з найстаршої дівки і закінчуючи дівчам років десяти.

Оздобивши калиту сухими вишнями, печуть у печі, запікаючи так, щоб вгризти її було трудно. Посередині
дірка. Підвісивши калиту до сволока посередині хати, у дірку всувають червону стрічку.

«Андріївський вечір» розпочинається...
(За книгою Олекси Воротія «Звичаї нашого народу»).
 
Завдання 8. Відтворивши хід роботи на уроці, побудуйте план характеристики дієприслівника. Розкажіть усе, що ви дізнались про цю мовну одиницю, використовуйте при цьому приклади використаних на уроці текстів.

Розглянемо, які навчальні дії і види діяльності організовують наведені завдання.
Завдання 1 — виразне читання, семантизація деяких слів шляхом виявленим їх значень з контексту і словника, розпізнавання орфограм, їх пояснення, стильова й типологічна характеристика тексту, аналіз вибору мовних засобів для виразного зображення, розпізнавання слів зі значенням дії, їх поділ на слова, що означають основну дію, і слова, що означають додаткову дію, самостійний опис картини, що виникає в уявленні школярів.

Завдання 2 — сприйняття учнями інформації з повідомлення вчителя або зі змісту завдання, самостійні спостереження, пов'язані з розпізнаванням синтаксичної ролі дієприслівників, виділення словосполучень з дієприслівниками, їх типологічна (класифікаційна) характеристика, з'ясування ролі дієприслівників у словосполученні (головне чи залежне слово).

Завдання 3 — сприйняття учнями інформації з повідомлення вчителя чи зі змісту завдання, граматичний розбір, самостійне виділення ознак дієприслівники шляхом самостійних спостережень.

Завдання 4 — сприйняття інформації з повідомлення вчителя чи зі змісту завдання, побудова учнями міркування, пов'язаного з аргументацією тези про те, що дієприслівник є особливою формою дієслова.

Завдання 5 — самостійне визначення дієприслівникового звороту за аналогією з дієприкметниковим, пояснення розділових знаків у тексті шляхом аналогії, інтонаційно правильне, виразне прочитання тексту з дієприслівниковими зворотами, розпізнавання синтаксичної ролі дієприслівникового звороту шляхом аналогії.

Завдання 6 — самостійні спостереження учнів з метою усвіомлення ролі дієприслівників і дієприслівникових зворотів у тексті (аналіз особливостей використання мовних засобів).

Завдання 7 — перенесення учнями навчальних дій, виконаних на попередньому тексті, на новий текст.

Завдання 8 — побудова учнями плану характеристики дієприслівника та розповіді за планом.

Організовуючи різні навчальні дії в їх взаємозв'язку, учитель залучає учнів до найрізноманітніших видів навчальної діяльності й тим самим реалізовує розмаїття цілей. Багато встигнути на уроці — це реалізувати багато навчально-виховних цілей. Зрозуміло, що зміст навчальної діяльності, її цілі, види, навчальні дії повинні виділятись і фіксуватись. Без цього вчитель не може цілеспрямовано реалізувати комплекс навчальних цілей, оскільки потрапляє в ситуацію «формуй те, не знаю що». Чітке виділення основної, проміжних і супутних цілей уроку, видів навчальної діяльності, навчальних дій, методів їх організації — це особливе дослідницьке завдання. Від його вирішення залежить ефективність навчального процесу...

Виконуючи різноманітні навчальні дії, учні привласнюють їх для подальшої самостійної навчальної діяльності, збагачуються способами діяльності, оволодівають різноманітними операціями, вчаться добору мовних одиниць для виконання конкретного мовленнєвого завдання. Проведені нами дослідження переконали, що в класах, де виконувалась велика кількість взаємопов'язаних навчальних дій на невеликому, але яскравому текстовому матеріалі, учні працювали з більшим інтересом, навіть захопленням, значно швидше відбувався їх мовний і загальний розвиток, вони досить швидко набували різних інтелектуальних і практичних умінь і навичок, оволодівали способами виконання тієї чи іншої діяльності. Учні ... краще орієнтувались у мовному матеріалі, самостійно аналізуючи його, робили правильні висновки.

 

 

За кн. Донченко Т.К.
Організація навчальної діяльності учнівна уроках рідної мови.

К.: Фундація ім. О.Ольжича, 1995. - 251 с
.

Категорія: Методика | Переглядів: 1877 | Додав: ychitel | Теги: вивчення, цілі, на, завдань, уроку, уроці, теми, дієприслівник, Види | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: