Головна » 2012 » Серпень » 1 » Програма спецкурсу "Українське ділове мовлення"
18:07
Програма спецкурсу "Українське ділове мовлення"
МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ
АВТОНОМНОЇ  РЕСПУБЛІКИ  КРИМ

ПРОГРАМА СПЕЦІАЛЬНОГО КУРСУ
«УКРАЇНСЬКЕ  ДІЛОВЕ  МОВЛЕННЯ»
(для профільних 10-х (11-х) класів
загальноосвітніх навчальних закладів)Автор:
Захарова Тетяна Миколаївна,
учитель української мови і літератури
ЗОШ № 29 м. Сімферополя,
учитель-методист,
«Відмінник народної освіти України»Сімферополь – 2008

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Проголошення незалежності України, надання українській мові статусу державної сприяли значному розвитку й змінам в таких важливих галузях, як політика, економіка, освіта, культура.
У Законі про мови та інших нормативних документах велика увага приділяється вживанню української мови в актах державної влади та управління, у діловодстві та документації, у судочинстві, в арбітражному впровадженні, у міжнародних договорах та угодах,  інших ділових паперах. Усі ці важливі сфери обслуговує різновид української мови – офіційно-діловий стиль, який задовольняє потреби в документальному оформленні актів державного, політичного, економічного, виробничого, культурного та іншого життя членів суспільства в повсякденно-діловій, офіційно-документальній сфері їх спілкування.
Службова документація охоплює всі галузі виробничої діяльності. Вона є візитною карткою, додатковою рекламою, складни¬ком іміджу підприємства, організації, фірми. Тому правильно підготовлений і належним чином оформлений документ не лише впливає на характер виробництва та його результати, а й також є свідченням рівня ділової культури виконавця.
Отже, в житті будь-якої держави мова ділових стосунків повинна бути взірцем. Тому перед вчителями-словесниками стоїть невідкладне завдання – розвивати усне та писемне ділове українське мовлення школярів, адже сьогодні стає дедалі очевиднішим, що невміння учнів складати ділові папери, без засвоєння зв’язного ділового мовлення, з’ясування його сутності, збагачення словникового запасу діловою лексикою неможливо виховати повноцінне покоління, здатне до ділових контактів, ведення ділової документації, ділового спілкування.
Потреба в збагаченні мовлення учнів діловою лексикою визначила необхідність розробки науково обґрунтованої системи роботи над діловим мовленням на уроках української мови. У цьому й полягає необ¬хідність уведення в шкільну програму спеціального курсу «Українське ділове мовлення».
Пропонованою програмою передбачено послі¬довне й детальне висвітлення найважливіших питань сучасного ді¬лового мовлення від загальних понять мовної норми, особливостей офіційно-ділового стилю та класифікації документів, характерис¬тики основних вимог до складання й оформлення ділових паперів. Враховується вивчення структури найбільш уживаних ділових паперів, набуття навичок їх укладання, засвоєння етикету ділової кореспонденції. Оскільки під час вивчення тієї чи іншої теми потрібно формувати вміння й навички не лише культури мовлення, а й грамотного письма, пропонується повторення орфографічних і пунктуаційних правил, відомостей з фонетики, орфоепії, морфології, синтаксису, лексики, стилістики.
Основна мета спеціального курсу «Українське ділове мовлення» – засвоєння державної мови відповідно до норм офіційного спілкування, оволодіння знаннями про особливості ділового стилю і формування вмінь і навичок спілкування в офіційній сфері громадського життя, навичок комунікативно виправданого використання засобів мови з додержанням етикетних норм ділового спілкування.
Завдання курсу:
•  дати ґрунтовні й систематичні знання про особливості  офіційно-ділового стилю, класифікацію ділових паперів, вимоги щодо їх складання й оформлення;
•  сформувати вміння й навички складати та оформлювати найбільш поширені ділові папери;
• ознайомити з нормами етикету ділового спілкування й забезпечити дотримання    вимог культури ділового мовлення;
•  виховувати потребу вивчати українську мову, плекати повагу до неї.
Вивчення спецкурсу «Українське ділове мовлення» передбачено у 10 або 11 класі у розрахунку 35 навчальних годин (1 година на тиждень).

У результаті вивчення курсу

Учні повинні вміти:
-    розрізняти поняття мови: мовлення в житті суспільства, зокрема української мови як символу національної гідності, державності; розкрити історію розвитку української мови як національної мови світу, засвоїти основи ораторського мистецтва, риторики;
-    тлумачити лексичне значення слова, однозначні та багатозначні слова, пряме і переносне значення слова; використовувати в усному та писемному мовленні синоніми, антоніми, пароніми, фразеологізми, а також професійну і термінологічну лексику, іншомовні слова, архаїзми, неологізми;
- користуватися тлумачним та орфографічним словниками, словником синонімів, антонімів, паронімів тощо; добирати до слів синоніми й антоніми та використовувати їх у мовленні;
- відтворювати готові тексти різних стилів, детально, вибірково чи стисло переказувати їх; складати власні висловлювання, добирати у відповідній ситуації тип мовлення та вдосконалювати написане;
- правильно сприймати чуже мовлення, виділяти й запам’ятовувати головне в прослуханому; створювати власні висловлювання, будувати їх з урахуванням особливостей ситуації спілкування; підпорядковувати висловлювання темі й основній думці;
 - дотримуватись основних правил етики в спілкуванні; готувати   публічний виступ, складати конспект, план, тези;
 - характеризувати діловий стиль української мови, сфери його призначення та обслуговування; визначати види документів за найменуванням, походженням, призначенням та характеризувати їх структурні ознаки;
 - визначати жанри офіційних документів; вміло використовувати загальновживану лексику, напівтерміни, терміни, інтернаціоналізми, неасимільовані словосполучення, професійну лексику, абревіатури;
  - написати заяву, характеристику, заповнювати особову справу; написати накази з особового складу, договір, телеграму, доручення, звіт, пояснювальну записку, розписку, тощо;
  - довести, чому мовленнєвий етикет є однією зі складових частин наукової спадщини спілкування нашого народу, чому мовна поведінка українців привертає до себе увагу етнографів, лінгвістів; пояснити, в яких одиницях лексики, фразеологізмах реалізуються етичні правила спілкування українців, дотримуватись основних правил етики у спілкуванні;
 - створювати власні висловлювання, будувати їх з урахуванням особливостей ситуації спілкування, підпорядковувати висловлювання темі й основній думці, використовувати вивчені засоби зв’язку між реченнями в тексті: самостійно добирати для висловлювань матеріал із власного досвіду; знаходити та виправляти недоліки та помилки у змісті; побудові й мовленнєвому оформленні власних висловлювань, спираючись на засвоєні знання;
- пізнавати за словами, словосполученнями та граматичними формами української мови національне світосприймання, ментальність українського народу.

Учні повинні знати:
-   види ділових паперів;
-   реквізити основних ділових паперів;
-   вимоги до кожного виду ділових паперів;
-   функціональні стилі української мови, ознаки офіційно-ділового стилю;
-   правила вживання апострофа, м’якого знака, спрощення в групах приголосних, подвоєння букв, основні правила українсь¬кої орфоепії, особливості словозміни іменників, правопис відмінкових закінчень іменників, правопис префіксів, вживання великої літери, правопис прізвищ, слів іншомовного походження (зокрема прізвищ, географічних назв), складних іменників, прикметників, сполучників, прислівників, часток;
-  правила вживання розділових знаків при однорідних та відокремлених членах речення, звертаннях, вставних словах, у сполучникових і безсполучникових складних реченнях.

Орієнтовний перелік документів, які складають учні:
Заява, автобіографія, характеристика, резюме, доповідна за¬писка, пояснювальна записка, довідка, оголошення, рецензія, анотація, службовий лист, розписка, доручення, протокол, план роботи, візитна картка, список літератури.ПРОГРАМА КУРСУ

Тема 1. Українська мова – національна мова українського народу, державна мова України (2 год.)
Роль і значення мови в суспільному житті. Українська мова серед інших мов світу. Поняття національної та літературної мови. Функції мови. Українська літературна мова та її норми. Основні вимоги до мовлення.

Тема 2. Ділове мовлення як складова частина культури мовлення (2 год.)
Мовна норма. Функціональні стилі мовлення. Офіційно-діловий стиль. Найважливіші риси, які визначають офіційно-діловий стиль.
Основні вимоги до ділового мовлення (правильність, логічність, точність, чистота, виразність, доречність, багатство).
Лексичні норми української ділової мови
Антоніми, синоніми, пароніми у діловому мовленні. Книжні й іншомовні слова в документах. Терміни і професіоналізми у діловому спілкуванні. Сталі вирази і штампи у ділових паперах. Графічні скорочення й абревіатури в українському справочинстві.

Тема 3. Мовні аспекти культури спілкування (2 год.)
Лінгвістична компетентність мовця як ефективний засіб підвищення культури спілкування. Комунікативні якості мовної культури мовця: точність, ясність, виразність, доцільність, образність, логічність думки тощо. Поняття білінгвізму (двомовності).
Прийоми стилістичного увиразнення усного слова з метою підвищення естетичного впливу на співрозмовника.
Методика індивідуальної роботи з метою оволодіння орфоепічними нормами. Лексикон мови, словниковий запас особистості. Стиль мовлення в процесі ділового спілкування. Типові мовні помилки, зумовлені мовною інтерференцією. Етика двомовного спілкування.

Тема 4. Усне ділове мовлення (3 год.)
Усне мовлення як форма ділового спілкування. Літературна вимова. Орфоепічні й акцентні норми української мови. Етика і культура ділового спілкування. Елементи ділового етикету. Культура усного ділового спілкування.
Засоби невербальної комунікації (міміка, жести).
Граматична парадигма іменника у ділових паперах
Іменник. Категорії роду й числа. Рід і особливості вживання назв осіб за професією, посадою, званням тощо. Поділ іменників на відміни. Відмінки іменників. Кличний відмінок. Закінчення іменників чоловічого роду другої відміни у родовому, давальному відмінках однини. Правопис та відмінювання прізвищ, імен та по батькові. Творення чоловічих та жіночих форм по батькові. Віддієслівні іменники у ділових паперах.
Орфографія і пунктуація
Велика літера у власних назвах. Вживання м’якого знака. Тире між підметом і присудком. Розділові знаки при однорідних членах речення.

Тема 5. Усне слово у зв’язках із громадськістю (2 год.)
Різновиди усного спілкування в системі зв’язків із громадськістю.    
Мистецтво усного слова в контексті духовної культури суспільства.
Особливості усного офіційно-ділового мовлення в різних ситуаціях спілкування: ділова бесіда, ділова нарада, ділові переговори, конференції, семінари, симпозіуми, презентації, «круглі столи» тощо.
Прийоми діалогізації в усному монологічному мовленні. Суперечка як словесне змагання у зв’язках із громадськістю.
Публічний виступ. Жанри публічних виступів (доповідь, бесіда, повідомлення, лекція).

Тема 6. Писемне ділове мовлення. Документ – основний вид ділового тексту (2 год.)
Культура писемного ділового спілкування. Класифікація документів. Основні правила оформлення документів. Оформлення сторінки. Поняття про реквізити. Текст як основа службового документа. Бібліографія.
Засоби стандартизації мови ділових паперів (ключові слова, типізовані словосполучення, типові речення).
Граматична парадигма прикметника у ділових паперах
Прикметник. Розряди прикметників. Ступені порівняння якісних прикметників у справочинстві. Відмінювання прикметників твердої і м’якої групи. Синоніміка прикметників і непрямих відмінків іменників.
Орфографія і пунктуація
Вживання апострофа. Подвоєння букв на письмі. Розділові знаки при звертанні.

Тема 7. Організаційні документи (2 год.)
Інструкція, правила, положення (ознайомлення), статут (ознайомлення).
Граматична парадигма числівника у ділових паперах
Числівник. Синонімія числівників. Сполучення числівників з іменниками. Особливості відмінювання числівників. Числівники як компоненти складних іменників і прикметників.
Цифрова інформація, вимоги до неї. Основні різновиди цифрових фіксацій у справочинстві.
Орфографія і пунктуація
Спрощення в групах приголосних. Правопис префіксів. Розділові знаки в складносурядних та складнопідрядних реченнях.

Тема 8. Розпорядчі документи (1 год.)
Наказ (проект наказу), ухвала (ознайомлення), розпорядження (ознайомлення).
 Граматична парадигма займенника у ділових паперах
Займенники у ділових паперах. Вживання ввічливої форми займенника.
Орфографія і пунктуація
Правопис сполучників. Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні.

Тема 9. Документація щодо особового складу (4 год.)
Заява, характеристика, автобіографія, резюме.
 Граматична парадигма дієслова у ділових паперах
Дієслово. Неозначена форма дієслова. Категорії часу, виду, способу дієслова. Дієприкметник. Творення і вживання дієприкметників. Дієприслівник. Творення і вживання дієприслівників. Безособові форми дієслова на -но, -то.

Тема 10. Довідково-інформаційні документи (10 год.)
Оголошення, рекламне оголошення, повідомлення про захід, адреса. Поняття про епістолярний стиль. Службовий лист. Анотація, рецензія, відгук, реферат. Протокол, витяг з протоколу. Доповідна й пояснювальна записки. План роботи. Звіт.
Граматична парадигма прислівника у ділових паперах
Прислівник. Творення і правопис прислівників.
 
Тема 11. Документи з господарсько-договірної діяльності (2 год.)
Договір, трудова угода, контракт (ознайомлення).
Граматична парадигма службових частин мови у ділових паперах
Прийменник у ділових паперах. Синонімія прийменникових конструкцій. Особливості перекладу українською російських конструкцій з прийменниками по, на, при, для.
Сполучник у ділових паперах. Частка у справочинстві.

Тема 12. Обліково-фінансові документи (3 год.)   
Таблиця, список, перелік, акт, доручення, розписка, відомість, рахунок, накладна, довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, віза, субсидія, ваучер.
 Синтаксичні структури справочинства
Прийменникове керування. Варіантні форми керування при слові.
Складні випадки узгодження й керування в документах. Придієслівне керування.
Вставні слова й вставлені конструкції у діловому мовленні. Відокремлення, уточнення у ділових паперах. Прості та складні речення у ділових паперах.

ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ
(35 год., 1 год. на тиждень )


Всього за програмою:    35 годин.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1.   Конституція України. – К.: Юрінком, 1996. – 43 с.
2. Постанова Верховної Ради України «Про Рекомендації парламентських слухань «Про функціонування української мови в Україні» від 22 травня 2003 р. № 886-І // Відом. Верхов. Ради України. – 2003. – № 38. – С. 325.
3. Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади» від 28.07.2003  № 1173.
4. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади» Інструкція від 17.10.1997 № 1153.
5. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної програми розвитку і функціонування української мови на 2004-2010 роки»  від 02.10.2003  № 1546.
6. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями 51 народного депутата України про офіційне тлумачення положень статті 10 Конституції України щодо застосування державної мови органами державної влади, органами місцевого самоврядування та використання її у  навчальному процесі  в  навчальних закладах України (справа про застосування української мови) від 14 грудня 1999 р. № 10-рп/99 // Офіц. вісн. України. – 2000. – 11 лют. (№ 4). – С. 109.
7. Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо. – К.: Видавн. Дім КМ «АСАйЕМІА», 1994. – 254 с.
8. Бибик С.П., Михно І.Л., Пустовіт Л.О., Сюта Г.М. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів. – К.: Довіра, 1999. – 507 с.
9. Бурячок А.А. Орфографічний словник української мови: Близько 35000 слів. – 3-тє вид. – К.: Наук, думка, 2000. – 400 с.   
10. Волкотруб Г.Й., Венцковський А.М. Українська ділова мова: Практикум /Міжрегіон. акад. упр. персоналом (МАУП). – К.: МАУП, 2003. –156 с.
11. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навч. посіб. для вищ. та серед. спец. навч. закл. – 4-е вид., перероб. і доп. – К.: А.С.К., 2002. – 400 с.
12. Головащук С.І. Російсько-український словник сталих словосполучень. – К.: Наук. думка, 2001. – 638 с.
13. Головащук С.І. Складні випадки наголошення: Словник-довідник. – К.: Либідь, 1995. – 192 с.
14. Головащук С.І. Словник-довідник з українського літературного слововживання. – К.: УНВЦ «Рідна мова», 2000. – 351 с.
15. Головач А. С. Образцы оформления документов: Для предприятий и граждан. – Донецк: Сталкер, 1996. – 320 с.
16. Горбул О.Д., Галузинська Л.І., Ситнік Т.І., Яременко С.А. Ділова українська мова: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. – 3-є вид., стер. – К., 2002. – 226 с.
17. Грибіниченко Т.О., Погиба Л.Г., Шкуратяна Н.Г. Збірник диктантів з української мови. – К.: Освіта, 1998. – 278 с.
18. Гринчишин Д., Капелюшний А., Сербенська О., Терлак З. Словник-довідник з культури української мови / Міжнар. фонд «Відродження». Програма «Трансформація гуманітарної освіти в Україні». – Л.: Фенікс, 1996. – 368 с.
19. Діденко А.Н. Сучасне діловодство: Навч. посіб. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Либідь, 2000. – 384 с.
20. Ділова українська мова: Навч. посібник / За ред. О.Д. Горбула. – 2-е вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2001. – 226 с.
21. Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування. – Донецьк : ТОВ ВКФ «БАО», 2004. – 480 с.
22. Зарицька І.М., Чикаліна І.О. Українське ділове мовлення. Практикум: Посіб. для   фахівців   екон.-правових   спец.,   викладачів, абітурієнтів, студ. та діловодів. – Донецьк, 1997. – 127 с.
23. Зубков М. Г. Сучасне українське ділове мовлення: Навч. посіб. для вищ. та серед, спец. навч. закл. – X.: Торсінг, 2001. – 384 с.
24. Івченко А.О. Тлумачний словник української мови. – X.: Фоліо, 2001. – 540 с.
25. Коваль А.П. Культура ділового мовлення. – К.: Либідь, 1997. – 295 с.
26. Корж А. В. Ділова українська мова для юристів: Лекції та комплекс, завдання: Навч. посіб. / Нац. акад. внутр. справ України. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2002. – 176 с.
27. Культура слова: мовностилістичні поради / За ред. Пономарів О. – К., 2002. – 240 с.
28. Мова ділових паперів: Практичний посібник / За ред. Паламар Л., Кацавець Г. – К., 2002. – 296 с.
29. Новий орфографічний словник української мови / Колект. авторів. – К., 2002. – 916 с.
30. Олійник О. Українська мова: Підр. для 8-9 кл. – К.: Альфа, 1997. – 432 с.
31. Орфографічний словник / За ред. Бурячок А. – К., 2002. – 400 с.
32. Пазяк О.М., Кисіль Г.Г. Українська мова і культура мовлення: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів. – К.: Вища шк., 1995. – 239 с.
33. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів: Практ. посіб. – К.: Либідь, 2000. – 296 с.
34. Палеха Ю.І. Ділова етика: Навч. посіб. / Європ. ун-т фінансів, інформ. систем, менеджменту і бізнесу. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2001. – 180 с.
35. Палеха Ю.І. Документаційне забезпечення управління: Підручник. – К.: МАУП, 1997. – 344 с.
36. Палеха Ю. Управлінське документування: Навч. посіб. у 2-х ч. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2001-2002.
37. Плотницька І. М. Ділова українська  мова  у  сфері державного управління: Навч. посіб. / Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України. – К.: Вид-во УАДУ, 2000. – 192 с.
38. Полякова Л.О. Український орфографічний словник з граматичними таблицями + короткий правописний коментар. – Харків: Торсінг, 2004. – 496 с.
39. Пономарів О.Д. Культура слова: мовностилістичні поради: Навч. посіб. – К.: Либідь, 2002. – 240 с.
40. Портнов Г. В., Сельченкова С.В., Ляхоцький В. П., Матяш І. Б. Перелік типових документів, що утворюються в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, організацій  і  підприємств, із зазначенням  термінів  зберігання документів. – К., 1997. – 256 с.
41. Потелло Н.Я. Українська мова і ділове мовлення: Підручник. – 3-тє вид. – К.: МАУП, 1999. – 248 с.
42. Потелло Н.Я., Скиртач Г.Є. Українське ділове мовлення і спілкування.   Правопис  і граматика української  мови. Оформлення ділового спілкування. Культура ділового спілкування: Навч. посіб. для студ.   вищ.   навч.   закл. / Міжрегіональна академія управління персоналом. – К.: МАУП, 2003. – 440 с.
43. Російсько-український словник ділового мовлення  / Шевчук С. – К., 2002. – 351 с.
44. Російсько-український словник сталих словосполучень / Головащук С.І. – К., 2002. – 640 с.
45. Словник іншомовних слів. – К., 2002. – 664 с.
46. Словник синонімів української мови: В 2-х томах / А.А. Бурячок, Г.М. Гнатюка, С.І.Головащук та ін. – К.: Наук. думка, 2006.
47. Словник термінів і понять, що вживаються у чинних нормативно-правових актах / Укл. С.Станік. – К, 2002. – 502 с.
48. Спочатку було слово: крилаті вислови біблійного походження в українській мові / За ред. Коваль А. – К., 2002. – 312 с.
49. Суд. Зразки документів (заяви, позовні заяви, скарги, клопотання): Практичний посібник / Упоряд. І. Куян. – К., 2002. – 200 с.
50. Сучасна українська літературна мова: Навчальний посібник / Укл. Шкуратяна Н., Шевчук С. – К., 2002. – 686 с.
51. Сучасна українська мова: Підручник / Пономарів О. – К., 2002. – 400 с.
52. Сучасне діловодство: Навчальний посібник / Діденко А. – К., 2002. – 384 с.
53. Тлумачний словник української мови. У 3-х томах. – К.: Аконіт, 2002.
54. Українське ділове мовлення. Навчальний посібник / За ред. Шевчук С.В. – К.: ВКТФ «А.С.К.», 2002. – 378 с.
55. Управлінське документування у 2-х частинах: Навчальний посібник / Ю. Палеха. – К.: «Знання», 2002. – 556 с.
56. Шевчук С.В. Ділове мовлення. Модульний курс: Підручник. – К.: Літера ЛТД, 2003. – 448 с.
57. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: Підручник. – К.: Літера ЛТД, 2003. – 480 с.
58. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. – 3 вид., перероб. і доп. – К.: Вища школа, 2004. – 302 с.
59. Ющук І.П. Практичний довідник з української мови. – К.: Рід. мова, 1998. – 223 с.

Спецкурс "Українське ділове мовлення" (автор - Захарова Т.Н.) затверджений колегією Міністерства освіти і науки Автономної Республіки Крим 20 жовтня 2008 р. №6/11Категорія: Документація | Переглядів: 13898 | Додав: ychitel | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: