Головна » 2012 » Серпень » 29 » Програма факультативного курсу. 9 клас. Історія давнього українського письменства
13:47
Програма факультативного курсу. 9 клас. Історія давнього українського письменства
ІСТОРІЯ ДАВНЬОГО УКРАЇНСЬКОГО ПИСЬМЕНСТВА

Програма факультативного курсу. 9 клас

Автор: О.В. Голик, учитель-методист української мови і літератури комунального закладу «Навчально-виховне об'єднання "Загальноосвітня школа І—III ступенів № 20 — дитячий юнацький центр "Сузір'я"» Кіровоградської міської ради, Кіровоградська область.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Художня література як одна з форм суспільної свідомості, образно узагальнюючи відображення й пізнання дійсності засобами мови і прийомами мистецтва, становить дорогоцінний скарб в історичному розвитку нашого народу.

Художня література як мистецтво виникла не одразу. Зародившись в епоху Київської Русі в XI ст., вона пройшла тривалий шлях історичного розвитку, доки в ній утвердилися право митця на художній вимисел, новаторські шукання в галузі форми, вихід за межі прямолінійного дидактизму.

Українці, як і кожен народ, мають знати свою культуру, літературу, історію з давнього часу й до наших днів.

Сергій Єфремов вважав, що «хто хоче про народ наш дізнатися — нізвідки йому матеріал брати, опріч письменства: до письменства треба вдатися, щоб на його долі за долею народу стежити». Адже відомо, що в давнину Україну знали як одну з найосвіченіших і найкультурніших держав. Наші великі князі Володимир, Святослав, Ярослав Мудрий, Володимир Мономах та інші дбали про книжну освіту й книгозбірні, дехто з них сам брався за перо. Вони були високодуховними людьми, їх шанували Візантія і Франція, Англія і Німеччина. Вчені монахи та літописці, талановиті поети-співці та мудрі проповідники словом прославляли нашу землю.

Українська література — це й козацькі літописи і творчість письменників-полемістів, мандрівних дяків, давньоукраїнських поетів і драматургів, яким належить своє місце в історико-літературному процесі. Це сотні імен письменників-українців, у творах яких звучала правда про долю нашого народу і його чутливу душу.
Вивчення давньої української літератури піднімається нині на вищий рівень не лише завдяки пильній увазі до її набутків, появі нових досліджень, а й щодалі активнішому зверненню письменників, істориків, філософів до уроків минулого, історичних подій і постатей, мотивів та образів, створених літературою в давні часи.

Закономірності розвитку давньої української літератури розкриваться на матеріалі творчості найвизначніших письменників, їхніх творів, які містять найбільший потенціал з точки зору виховання в учніів високих морально-етичних якостей та естетичного ставлення до дійсності. Водночас звертається увага й на ідейне та пізнавальне значення творів.

За допомогою факультативного курсу учні знатимуть джерела українського письменства, простежать його розвиток у десятках жанрів, сотнях разів, відчують гуманну суть християнських ідей, збагатять високими, благородними почуттями й думками своє духовне життя. Цей курс сприятиме кращому засвоєнню учнями основного матеріалу давньої української літератури, поглибить філологічну підготовку, розширить ерудицію, забезпечить досконаліше володіння літературним матеріалом, підготує учнів до кращого сприйняття курсів за вибором і факультативів у старших класах.

За його допомогою розвинуться творчі здібності учнів, зросте частка самостійної, індивідуальної, диференційованої навчальної роботи, якнайповніше враховуватимуться здібності кожного школяра.

Факультативний курс стане вагомим джерелом для всіх, хто прагне високого рівня знань та ерудиції, самопізнання та пізнання історії нашої Батьківщини, культури. Мета курсу:

• прищеплення любові до давньої української літератури як важливого естетичного засобу пізнання своєї історії, навколишнього світу та самопізнання людини в ньому;

• формування самостійного мислення та творчих здібностей учнів, яким через художнє слово прищеплюють любов до України, її культури;

• сприяння глибокому осмисленню й закріпленню учнями теоретичних питань із давньої української літератури та формування в них навичок самостійного аналізу літературного матеріалу;

• належне ознайомлення учнів з давньою українською літературою від X ст. до XVIII ст.

Першочергове завдання програми — вивчення духовних надбань минулого, усвідомлення їх визначної ролі для нашого часу й розвитку світової літератури.

Завдання курсу:

1)    поглибити в учнів знання про давню українську літературу;
2)    удосконалити систему викладання предмета, глибоко осягнути школярами курс літератури;
3)    залучати до активної творчої праці;
4)    стимулювати до самоосвіти;
5)    розвивати природний потенціал дитини та створювати для неї ситуації успіху;
6)    виховувати потреби вивчати давню українську літературу;
7)    наближати пам'ятки української давньої літератури до ширшої учнівської аудиторії;
8)    розширювати знання учнів про життя, побут, світогляд, естетичні уподобання наших предків;
9)   давати панораму давньої української літератури, оптимально представити її періоди, жанри, зразки;
10) формувати в підростаючого покоління засобами художнього слова високих гуманістичних ідеалів, національної самосвідомості, глибоких патріотичних почуттів;
11) допомогти засвоїти учням певні історико-теоретичні знання з літератури, які дають змогу самостійно правильно оцінювати художні твори, проводити їх глибокий ідейно-естетичний аналіз;
12) сприяти піднесенню рівня літературної освіти школярів;
13) зміцнювати повагу до літературної спадщини українського народу.

Факультативний курс з давньої української літератури підвищить рівень знань учнів за рахунок вагомих висновків, спостережень про літературний процес того часу, допоможе дітям вивчати, сприймати та осмислювати феномен цього великого пласта національної культури, сприятиме усвідомленню потреби вивчення, аналізу давньої української літератури — духовно-літературної спадщини та наполегливої праці в опануванні творчого доробку українського народу. Допоможе проникнути в глибинний зміст творів, розкодувати (зрозуміти) їхню матрицю, розкрити високу духовно-ідейну вартість пам'яток, переконати, що культурна спадщина українського народу — давня українська література — надзвичайно актуальна сьогодні.

Умовно програму курсу можна поділити на п'ять частин:

1)    Література Київської Русі;
2)    Література XIII — першої половини XVI ст.;
3)    Література другої половини XVI — першої половини XVII ст.;
4)    Література другої половини XVII ст.;
5)    Література XVIII ст.

У програмі переважає історико-хронологічний принцип, оскільки він найбільше сприяє засвоєнню літератури на історико-літературній основі.

Літературний процес цього періоду розглядається в тісному взаємозв'язку з мистецьким життям України та розвитком світової літератури.

Програма курсу орієнтує на поглиблений розгляд давньої української літератури, на вивчення якої на уроках відведено надто мало часу.

Основні методи навчання: лекція, бесіда, дискусія, самостійна робота, творча робота, проектна діяльність, дослідницька робота, залікові курсові роботи тощо.
Міжпредметні зв'язки: історія України, всесвітня історія, світова література, українська мова, філософія, образотворче мистецтво, музика, скульптура, театральне мистецтво тощо.

Програма курсу з давньої української літератури ґрунтується переважно на самостійному аналізі вивчених творів і зорієнтована на вироблення навичок дослідницької роботи.

Для перевірки вивчення й засвоєння учнями навчального матеріалу рекомендується проводити залікові курсові роботи, що є досить ефективним методом. Однак їх варто пропонувати учням тільки за бажанням, враховуючи їхні індивідуальні особливості, рівень підготовки знань.

Форми контролю: вивчення теоретичного матеріалу — 12; практичні аняття — 5; підсумковий урок — 1; контрольна робота — 2; залік — 1; колоквіум — 1; захист проектів — 1; курсова робота (за бажанням) — 1.

Матеріал курсової роботи має ґрунтуватися на дослідженні наукових праць, але головне під час оцінювання — самостійні літературознавчі дослідження, власний підхід до розкриття теми. Учитель виступає в ролі наукового керівника.

Програма факультативного курсу передбачає творчість учителя, його вміння знайти нові, часом несподівані, форми й методи організації навчальної діяльності учнів.

Учитель на свій розсуд може спрощувати або ускладнювати наповненість уроків залежно від рівня сприйняття матеріалу учнями, від рівня їхньої навченості.

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів узгоджені з чинними програмами з української літератури та методичними рекомендаціями, розробленими Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

Факультативний курс розрахований на 17 год (по 1 год на тиждень) і містить теоретичні та практичні заняття.

До програми додаються орієнтовне календарно-тематичне планування занять курсу та список літератури, яку вчитель та учні зможуть використати під час підготовки до занять.

Після календарно-тематичного планування занять з метою перевірки, самоперевірки засвоєного матеріалу додаються запитання та завдання, основні вимоги до знань, умінь і навичок учнів.

9 клас

17 год на рік
(1 год на тиждень; вивчення теоретичного матеріалу 12 год; підсумковий урок 1 год; практичні заняття 4 год)

(натисніть на зображення, збільшіть його)
Програми курсів за вибором і факультативів з української літератури.
8 - 11 класи / За заг. ред. К.В. Таранік-Ткачук. - К.: Грамота, 2011. - С.  230 - 278.


Категорія: Документація | Переглядів: 5400 | Додав: ychitel | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: