І.Вишенський, І.Величковський

    Інструкція

1. У полемічній творчості І.Вишенського переважають:
Віршові поеми
Драматичні твори різних жанрів
Послання
Теологічні трактати
Повчання

2. За життя І.Вишенського його твори
Було надруковано (всі) у збірнику "Книжка".
Було знищено.
Не були популярними.
Поширювалися в рукописному вигляді, особливо численні списки «Послання до єпископів».
Були заборонені.

3. З’ясуйте, які з положень філософсько-релігійної системи І.Вишенського вводять його «полеміку» до контексту міжконфесійної боротьби щодо унії
Автобіографічні відомості у творах.
Крайні антипапські погляди, гнівне бичування владик православної церкви тощо.
Підтримка позицій католицької церкви.
Підтримка позицій православної церкви.
Проголошувалися проповіді про незалежність України.

4. Що було причиною виникнення полемічної літератури?
Сварка між духовними особами на побутовому ґрунті.
Сварка між духовними особами на релігійному ґрунт.
Дискусія між противниками та прихильниками Брестської унії.
Дискусія з приводу сплати податків церквам.
Дискусія щодо жанрових різновидів релігійних книг.

5. Укажіть назву стилістичного прийому, застосованого І.Вишенським у "Посланні до єпископів": "єпископи в достатках безжурних…", а "сироти… голодні, і спрага їх мучить".
Анафора.
Інверсія.
Епіфора.
Антитеза.
Синекдоха.

6. Термін І. Величковського «штукі поетицкіє» означає
Курйозне віршування.
Художні засоби.
Оздоблення барокових книжок.
Силабічний вірш.
Жартівливий вірш.

7. Спробуйте визначити, якому видові курйозного вірша відповідає твір:
Менé рáди на рáдость богом міру дáнна
Анна во дáр бо имя ми обрадовáнна,
Анна дáр и мнh сhн мира дáнна,
Анна ми мáти и та ми мáнна,
Анна пита мя я мáти пáнна.

"Ехо".
"Рак".
Акровірш.
Лабіринт.
Фігурний вірш.

8. Спробуйте визначити, якому видові курйозного вірша відповідає твір:

– Чтó пáчеши, Адáме: земнаго ли края?
– Рáя.
– Чемý в óнь не внійдеши, бои ´ш ли ся брáны?
– Рáны.
– Не м[ожеши] ли внійти внýтр єгó побhдно?
– Бhдно.
– Или возбранéн тебh вход єст херуви ´ми?
– Ими.


"Рак".
Акровірш.
Одноголосний вірш.
Жартівливий вірш.
"Ехо".

9. Який стилістичний засіб використовує Вишенський у словах зуби нагострив?
Фразеологізм.
Архаїзм.
Інверсія.
Порівняння.
Неологізм.

10. Ким був І.Вишенський за визначенням І.Франка?
Першим українським публіцистом.
Першим українським оратором.
Першим українським байкарем.
Першим українським філософом.
Першим українським етнографом.

11. Твір, який обрисами рядків передає зовнішній вигляд якогось предмета, - це...
Акровірш.
Рак літеральний.
Фігурний вірш.
Жартівливий вірш.
Вірш "порядного непорядку".

12. Вкажіть назву твору, автором якого є Іван Величковський.
"Ізвіщеніє краткоє о латинських прелестєх".
"Діалектика й логіка".
"Труби словес проповідних...".
"Зегар з полузегарком".
"Сад поетичний".