Зв'язне мовлення
Стилістика. Культура мовлення. Практична риторика. Варіант 4


    Інструкція
 1. Вкажіть, у якому варіанті відповіді правильно зазначено ознаки художнього стилю.
  Широко використовуються емоційно-забарвлені слова, суспільно-політична лексика, риторичні запитання, вигуки, повтори, тон мовлення пристрасний, оцінний (іронія, сарказм, захоплення, гнів).
  Основна лексика — загальновживані слова, позбавлені емоційно-стилістичного забарвлення, стилістично нейтральні, які вживаються лише в конкретно логічному значенні; вживання специфічної термінології, яка в інших стилях ніколи не використовується; вживання складних слів, утворених у різний спосіб, абревіатур; вживання віддієслівних іменників, які нерідко є термінами; мовні штампи, прямий порядок слів.
  Вживаються специфічні, синтаксично неподільні словосполучення, терміни; мовні засоби поєднуються з формулами, внаслідок чого досягається стислість викладу, чітке дотримання логічності й послідовності складових частин; речення, як правило, розповідні.
  Загальновживана лексика, експресивна насиченість, діалогічні форми спілкування, риси індивідуалізації мовлення, вживання неповних речень, застосування міміки, жестів, багатство інтонацій різноманітних колоритів мовлення, перемовляння.
  Загальновживана лексика, експресивна насиченість, діалогічна форма спілкування поряд з авторським текстом, риси індивідуалізації мовлення, широке застосування лексики художнього зображення, тропів, стилістичних фігур синтаксису, ремарки, коментар, зміщення часових і просторових понять.

 2. Словам якого рядка суфікси надають додаткового значення зменшеності або пестливості, голубливості?
  Моряк, пісняр, художник, вчитель, музикант.
  Кохання, зіставлення, горіння, затвердження, прийняття.
  Дідисько, дідище, дідуган, чолов'яга, вітрище.
  Зоренька, долоньки, чубчик, вітерець, травичка.
  Патріотизм, націоналізм, українізм, історизм, професіоналізм.

 3. Який із фрагментів заяви є правильним?
  Прошу дати мені відпустку на 5 днів без збереження заробітної плати для здавання екзаменаційної сесії в НПУ ім. М.П.Драгоманова з 10 по 14 червня 2012 р.
  Прошу надати мені відпустку на 5 днів без збереження заробітної плати через екзаменаційну сесію у НПУ ім. М.П.Драгоманова з 10 по 14 червня 2012 р.
  Прошу надати мені відпустку тривалістю 5 днів без збереження заробітної плати у зв'язку зі складанням іспитів, передбачених екзаменаційною сесією в Національному педагогічному університеті ім. М.П.Драгоманова, з 10 по 14 червня 2012 р.
  Прошу відпустити мене на 5 днів без збереження заробітної плати на сесію.
  Прошу дати відпустку на 5 днів без збереження заробітної плати, бо у мене буде екзаменаційна сесія у НАУ з 10 по 14 червня 2005 р.

 4. Вкажіть, у якому рядку вжито неправильну прийменникову форму.
  Ставити у провину; по формі; за таких обставин; по математиці; витяг з протоколу.
  Залучати до роботи; за всякої погоди; за два кроки; о сьомій годині; на захист.
  На адресу; на виплату; на замовлення; прийти у справі; не під силу.
  Зайти до кімнати; на його користь; щодо використання; українець за походженням; через хворобу.
  Відповідно до наказу; згідно з правилами; на ваш запит; у відповідь на ваш лист; зі щирою повагою.

 5. Продовжте речення: «Тема виступу — це...».
  ...роз'яснення, тлумачення, інтерпретація подій та фактів.
  ...основна галузь роздумів оратора, у межах якої він добирає явища й факти, що розглядаються у виступі.
  ...послідовний перелік основних питань, висвітлюваних у виступі.
  ...заклик, що емоційно визначає певне суспільне завдання.
  ...зіставлення і протиставлення.

 6. До якої форми красномовства належить наведений текст?
  Він був сином мужика і став володарем в царстві духа.
  Він був кріпаком і став велетнем у царстві людської культури.
  Він був самоуком і вказав нові світлі і вільні шляхи професорам і книжним ученим.
  Десять літ він томився під вагою російської солдатської муштри. А для волі Росії зробив більше, ніж десять переможних армій.
  Доля переслідувала його в житті, скільки лиш могла, та вона не зуміла перетворити золота його душі у ржу, ані його любові до людей в ненависть і погорду, а віри в Бога у зневіру і песимізм.
  Доля не шкодувала йому страждань, але й не пожаліла втіх, що били із здорового джерела життя.
  Найкращий і найцінніший скарб доля дала йому лише по смерті — невмирущу славу і всерозквітаючу радість, яку в мільйонів людських сердець се наново збуджуватимуть його твори.
  Отакий був і є для нас, українців, Тарас Шевченко (І. Франко «Присвята»).

  Парламентської.
  Академічної.
  Соціально-побутової.
  Судової.
  Церковно-богословської.