Зв'язне мовлення
Стилістика. Культура мовлення. Практична риторика. Варіант 3


    Інструкція
 1. Вкажіть, у якому варіанті відповіді правильно зазначено ознаки розмовного стилю.
  Широко використовуються емоційно-забарвлені слова, суспільно-політична лексика, риторичні запитання, вигуки, повтори, тон мовлення пристрасний, оцінний (іронія, сарказм, захоплення, гнів).
  Основна лексика — загальновживані слова, позбавлені емоційно-стилістичного забарвлення, стилістично нейтральні, які вживаються лише в конкретно логічному значенні; вживання специфічної термінології, яка в інших стилях ніколи не використовується; вживання складних слів, утворених у різний спосіб, абревіатур; вживання віддієслівних іменників, які нерідко є термінами; мовні штампи, прямий порядок слів.
  Вживаються специфічні, синтаксично неподільні словосполучення, терміни; мовні засоби поєднуються з формулами, внаслідок чого досягається стислість викладу, чітке дотримання логічності й послідовності складових частин; речення, як правило, розповідні.
  Загальновживана лексика, експресивна насиченість, діалогічні форми спілкування, риси індивідуалізації мовлення, вживання неповних речень, застосування міміки, жестів, багатство інтонацій різноманітних колоритів мовлення, перемовляння.
  Загальновживана лексика, експресивна насиченість, діалогічна форма спілкування поряд з авторським текстом, риси індивідуалізації мовлення, широке застосування лексики художнього зображення, тропів, стилістичних фігур синтаксису, ремарки, коментар, зміщення часових і просторових понять.

 2. З'ясуйте, в якому рядку наведено стилістично нейтральні (загальновживані) мовні одиниці.
  Суфікс, дієслово, присудок, фонема, епітет.
  Мати, батько, вода, жито, робота.
  Аналіз, синтез, індукція, дедукція, дослідження.
  За наказом, ввести до складу, відповідно до, згідно з, одержувач.
  Статус, геноцид, консенсус, виборча кампанія, трудівники полів.

 3. У якому рядку наведено невідредагований фрагмент характеристики?
  Упродовж двох років обіймає посаду провідного економіста.
  Сумлінно ставиться до виконання службових обов'язків.
  Отримав друге місце в районній олімпіаді по математиці.
  Досконало володіє англійською мовою.
  Виявляв цікавість (інтерес) до точних наук.

 4. У якому рядку неправильно підібрано українські відповідники при перекладі?
  Планирование — планування; предприятие — підприємство; производство — виробництво; назначение — призначення; многочисленный — численний.
  Вовлекать в работу — залучати до роботи; принимать участие — брати участь; сдавать экзамены — складати екзамени.
  В значительной степени — в значній мірі; бывший директор — бувший директор; разработать мероприятия — розробити міроприємства; занимать призовые места — займати призові місця; самый лучший рузультат — самий кращий результат.
  В дальнейшем — надалі; исключение из правил — виняток з привила; следующий вопрос — наступне питання; указ вступил в силу — указ набрав чинності; на протяжении недели — протягом тижня.
  Выбрать парламентариев — обирати парламентарів; потерять сознание — знепритомніти; по понедельникам — щопонеділка; заведующий отделом — завідувач відділу; изредка случается — зрідка трапляється.

 5. Продовжте речення: «Видатні оратори Київської Русі — це...».
  ...Демосфен і Цицерон.
  ...Іларіон і Кирило Туровський.
  ...Феофан Прокопович і Григорій Сковорода.
  ...Михайло Ломоносов і Георгій Кониський.
  ...Арістотель і Платон.

 6. Продовжте речення: «Порівняння — це...».
  ...троп, побудований на зіставленні двох явищ, предметів, фактів для пояснення одного з них за допомогою іншого.
  ...троп, художнє означення, що виділяє та образно характеризує якусь рису певного явища, предмета, дії.
  ...троп, побудований на вживанні слів у переносному значенні на основі аналогії, подібності.
  ...троп, для якого характерне перенесення ознак, властивостей людини (чи живої істоти) на неживі предмети, явища та абстрактні поняття.
  ...троп, в основі якого лежить підкреслене перебільшення розмірів, рис, характеристик, ознак предмета чи явища.