Зв'язне мовлення
Стилістика. Культура мовлення. Практична риторика. Варіант 2


    Інструкція
 1. Вкажіть, у якому варіанті відповіді правильно визначено ознаки ділового стилю.
  Широко використовуються емоційно-забарвлені слова, суспільно-політична лексика, риторичні запитання, вигуки, повтори, тон мовлення пристрасний, оцінний (іронія, сарказм, захоплення, гнів).
  Основна лексика — загальновживані слова, позбавлені емоційно-стилістичного забарвлення, стилістично нейтральні, які вживаються лише в конкретно логічному значенні; вживання специфічної термінології, яка в інших стилях ніколи не використовується; вживання складних слів, утворених у різний спосіб, абревіатур; вживання віддієслівних іменників, які нерідко є термінами; мовні штампи, прямий порядок слів.
  Вживаються специфічні, синтаксично неподільні словосполучення, терміни; мовні засоби поєднуються з формулами, внаслідок чого досягається стислість викладу, чітке дотримання логічності й послідовності складових частин; речення, як правило, розповідні.
  Загальновживана лексика, експресивна насиченість, діалогічні форми спілкування, риси індивідуалізації мовлення, вживання неповних речень, застосування міміки, жестів, багатство інтонацій різноманітних колоритів мовлення, перемовляння.
  Загальновживана лексика, експресивна насиченість, діалогічна форма спілкування поряд з авторським текстом, риси індивідуалізації мовлення, широке застосування лексики художнього зображення, тропів, стилістичних фігур синтаксису, ремарки, коментар, зміщення часових і просторових понять.

 2. Які засоби звукового забарвлення використано в тексті?
  Сліпучі тони — і дика воля!
  Ой, хтось заплакав посеред поля.
  Зловісна доля, жорстока доля
  Здаля сміялась струнка тополя (П. Тичина).

  Приспів.
  Асонанс.
  Алітерацію.
  Звуконаслідування.
  Анафору.

 3. Вкажіть, у якому рядку наведено невідредагований фрагмент автобіографії.
  Посідав призові місця на змаганнях з авіамодельного спорту.
  Тато — Усенко Євгеній Степанович, народився 1960 року (1 серпня) у Василькові. За фахом він водій. Працював водієм автомашини в м. Володимир-Волинську.
  1988 року вступила до середньої школи № 298 м. Києва, у якій навчалася протягом трьох років.
  Школа розташовується за адресою: вул. Мельникова, 39, Київ-119, 04119.
  За підсумками 2011/2012 навчального року середній бал становить 10,5.

 4. У якому випадку порушено правила чергування у/в, і/й, з/зі/із/зо?
  В усному мовленні; ім'я й по батькові; в іншій ситуації; починається зі слова; флагман у справі.
  Брати участь у проектах; надрукував у газеті; включити у фінансовий звіт; жити у Львівській області; досягнення у тваринництві.
  Купувати в аптеці; мешкала в Одесі; зміни в оподаткуванні; брати в оренду; інвестиційні процеси в Україні.
  Прийшов в вівторок; є і інші помилки; спитав з страху; Олена і Оля; зазирнув в фотоальбом.
  На розрахунок із споживачами; ознайомлення зі звітом; позичив зо дві сотні; один із слухачів, з ухваленням закону.

 5. Продовжте речення: «Батьківщиною красномовства вважають...».
  ...Давній Китай.
  ...Давній Єгипет.
  ...Античну Грецію.
  ...Київську Русь.
  ...Італію.

 6. У якому реченні неправильно використано вставне слово?
  На жаль, більшість українців, протягом тривалого часу відлучені від церкви, не пізнали на собі доброчинного впливу християнського посту.
  Він твердо знав, що, мабуть, довго не доведеться чекати.
  Справді, святковий настрій учителя миттєво передається учням.
  Оволодіння відомостями про особливості побудови різних типів мовлення, безперечно, полегшує створення текстів.
  Отже, на думку більшості мовознавців, текст має складатися хоч би з двох речень.