Орфографія. Варіант 1


    Інструкція
 1. Вкажіть, у якому рядку допущено орфографічну помилку.
  Мар'яна, дев'ять, з'явитися, Стеф'юк, Лук'янівка.
  З'єднаний, рум'яний, дзвякнути, свято, цвях.
  Без'ядерний, надвечір'я, п'явка, міжбрів'я, кров'ю.
  Зоряний, солов'їний, буря, бур'ян, буряк.
  Вітряк, духмяний, різдвяний, торф'яний, моркв’яний.

 2. Визначте, у якому рядку в усіх словах відбулося спрощення приголосних.
  Форпос...ний, корис...ний, щас...ливий, улес...ливий, звіс...но.
  Доблес...ний, ус...ний, балас...ний, хвас...ливий, хворос...няк.
  Шіс...сот, провіс...ник, піаніс...ці, свис...нути, гус...нути.
  Безвиїз...ний, влас...ний, зліс...ний, кіс...лявий, тиж...невий.
  Ненавис...ний, якіс...ний, ціліс...ний, мес...ник, очис...ний.

 3. У якому рядку всі слова пишуться з Ь?
  Поділ...ський, домен...щик, черешен...ці, кул...ці, гіл...ці.
  Парас...ці, Гал...ці, Натал...ці, т...мяний, веселит...ся.
  Приятел...ці, нен...ці, дон...ці, різ...бяр, добровол...ці.
  Вел...можа, брех...ня, брен...кати, камін...чик, батьків…кий.
  Бат…ківщина, бан...ці, склян...ці, бал...зам, баб...ці.

 4. Вкажіть, у якому рядку допущено помилку при переносі слів.
  Ра-джу, міль-йон, роз-бій, три-главий, хо-джу.
  Бур'-ян, морсь-кий, се-стра, больо-вий, Т.Г.- Шевченко.
  Гай-ка, ріл-ля, при-йти, кіст-ка, по-дзвонити.
  Сіль-ський, полу-м'я, ткаць-кий, без-смертний, розі-гнати.
  Кукуру-дза, без-страшно, від-діл, братст-во, стат-тя.

 5. Вкажіть рядок, у якому в усіх словах слід писати літеру И.
  Пр...тихлий, пр...білий, пр...білений, пр…добрятися, пр...віз.
  Пр...горіти, пр...хороший, пр...хорошений, пр...спокійний, пр...землити.
  Пр…бічник, пр...блуда, пр…вітність, пр...кидатися, пр...звук.
  Пр...знатися, пр...дорогий, пр...жорстоко, пр...мерзання, пр...кумедний.
  Пр...думати, пр…пізнитися, пр…кордонник, пр...стол, пр...людія.

 6. У якому рядку в слові допущено орфографічну помилку?
  Свято, буряк, міжгір'я, бур'ян, кур'єр.
  З'єднаний, з'їхати, з'явитися, об'єм, під'їхати.
  Роз'яснити, дитясла, пів'яблука, підв'язати, розм'якшити.
  Рум'яний, дзвякнути, цвях, дев'ятнадцять, торф'яний.
  М'ясо, м'язи, з'їзд, буря, морквяний.

 7. Вкажіть, у якому рядку всі слова пишуться з Ь.
  Донец...кий, чернівец…кий, Гриц...ко, різ...ко, сон...ця.
  Багат...ма, кін...чик, міл...йон, ремін..., літ...ні.
  Кіл...це, їдал...ня, учител...ство, німец…кий, доч...ці.
  Ручен...ка, джерел...це, Ковал...чук, вуз...ко, лял...ці.
  Т...мяний, радіст..., корис...тю, брен...кати, сім...десят.

 8. Зазначте, у якому рядку допущено помилки при переносі слів.
  Ор-ля, йо-му, сон-ний, пі-джак, від-стань.
  Віч-но, яй-це, буль-йон, бов-ваніти, без'-язикий.
  Батальй-он, всьо-го, дит-'ясла, ін-ший, Ал-ла.
  Кур-йоз, пів'-яблука, іс-тина, чай-ка, кіст-лявий.
  Без-звучний, вйо-кати, во-джу, зіл-ля, ві-дігнати.

 9. Вкажіть, у якому рядку на місці пропущеної літери слід писати И.
  С...мпатія, л...мон, с...стема, ас…метрія, ц...ферблат.
  Єг...пет, Пар...ж, с...лует, к...но, в...кінг.
  Р…нг, к...ргиз, ж...раф, б...лет, ц...клон.
  В...мпел, г...гант, в...траж, ф...рма, к...моно.
  Ф...ніш, д...зель, б...нт, д…сципліна, д...спут.

 10. Вкажіть, у якому рядку в усіх словах відбувається подвоєння приголосних звуків.
  Ел...ада, Інес...а, ман...а, інтермец...о, примадон...а.
  Апол...он, кон...отація, гун...и, гол…андський, брут...о.
  Бел...етристика, комун...а, віл...а, тон...а, ім…іграція.
  Бул...а, сюр...еалізм, мадон...а, нет...о, бон...а.
  Беладон...а, ван...а, Буд...а, барок...о, ір...еальний.

 11. Визначте, у якому рядку допущено орфографічну помилку.
  Мар'яна, Лук'ян, Заполяр'я, жираф'ячий, В'ячеслав.
  Дев'ять, возз'єднати, надвечір'я, полум'я, ім'я.
  Кров'ю, солов'ї, кам'яний, пам'ять, об'їзд.
  Дзв'якнути, п'явка, м'ясо, рум'яний, здоров'я.
  П'ють, в'язи, торф'яний, черв'як, краков'як.

 12. Вкажіть, у якому рядку всі слова пишуться з Ь.
  Брен...кіт, дон...ка, нян...ка, кобзар..., с...огодні.
  Т...мяний, різ...бяр, радіст..., с...міх, корис...тю.
  Снит...ся, косит...ся, лял...ці, виховател...ці, дівчинон...ці.
  Київс...кий, с...вято, тіл...ки, здаєт...ся, Натал...чин.
  Ган...ба, пісен..., кін..., близ...ко, лікар...

 13. З'ясуйте, у якому рядку допущено помилку при переносі слів.
  Сер-йозно, від'-їхати, по-дзвонити, сі-м'я, від-дзеркалити.
  Сьо-годні, розм'-якшити, ра-йський, голо-сний, від-дати.
  Пів-Європи, овоче-сховище, ра-джа, хворост-няк, ви-йшов.
  Роз-крити, паль-ці, ста-єнь, знан-ня, навмис-не.
  Під-в'язати, юн-нат, сьо-мий, над-звичайний, пи-ше.

 14. Вкажіть, у якому рядку у всіх словах пропущено літеру Е.
  П...ч...ніг, х...тренький, мат...мат...ка, тр...вога, к...п'яток.
  Бр...ніти, бл...щати, л...ман, м...лькати, к...сіль.
  Д...таль, д…р…вце, тихес...нько, к...рувати, д...путат.
  Ц...тата, кор...чнюватий, крол...к, сл...вов...й, п...рій.
  Зах...сник, майст...р, ч...пурний, д...сяток, трен...р.

 15. Виберіть рядок, у якому в усіх словах відбувається подвоєння приголосних.
  Буд...а, бравіс...имо, фін..., ан...али, бул...а.
  Інтермец...о, барок...о, Ізабел...а, пен...і, Брюс...ель.
  Клас..., ідил...ія, Апол…он, віл...а, андор…ський.
  Лібрет...о, ват..., брут...о, мот...о, бон...а.
  Марок...о, ір…аціональний, Рус...о, Ват..., ман...а.

 16. Вкажіть, у якому рядку допущено помилки при переносі слів.
  Роз'яс-нити, під-в'язати, рай-он, бай-ка, Мар-'ян.
  Ма-йор, май-ка, по-стіль, безімен-ний, яг-ня.
  Люд-ство, кур'-єр, рибаль-ство, Лук'-ян, ор-фограма.
  Ви-цвісти, юна-цький, вір-ність, ан-тена, пест-ливий.
  Низь-кий, роз-стріляний, книж-ка, восьми-гранний, яр-мо.

 17. Виберіть рядок, у якому всі слова слід писати з апострофом.
  З...юрмитися, миш…як, верхів...я, п...єдестал, п...юре.
  Б...єлгород, Захар...їн, Монтеск...є, Руж...є, В...язьма.
  Мавп...ячий, тьм...яний, з...ясувати, роз...яснити, пів...яблука.
  Голуб...я, подвір...я, бур...ян, довір...я, дит...ясла.
  Духм...яний, прислів...я, полум...я, обов…язковий, Р...ябко.

 18. У якому рядку в усіх словах відбулося спрощення приголосних?
  Тріс...нути, тиж...невик, контрас...ний, пес...ливий, улес...ливий.
  Рідкіс...ний, ненавис...ний, комендан...ський, якіс...ний, захис...ний.
  Форпос...ний, піс...ний, кількіс...ний, балас...ний, облас...ний.
  Шіс...сот, кіс...лявий, гіган...ський, студен...ський, чес...ний.
  Улес...ливий, ціліс...ний, сер...це, шелес...нути, влас...ний.

 19. Вкажіть, у якому рядку на місці пропущеної літери слід писати И.
  З...гзаг, с...лует, ц...клон, к...лограм, д...алог.
  Д...зель, к...ргиз, ж...лет, ж...раф, б...лет.
  В...траж, к...парис, ф...ніш, т...тан, Ч...каго.
  Р...нг, експер…мент, дисц…пліна, д...спут, Браз...лія.
  Рад...ус, к...сет, к...нджал, к...но, граф...к.

 20. Виберіть рядок, у якому в усіх словах подвоюється буква Н.
  Бездоган…ий, лавин...ий, смажен...ий, левин...ий, освітлен...ий.
  Антен...ий, годин...ик, огнен...ий, страшен...ий, священ...ик.
  Олов'ян...ий, орлин...ий, зчеплен...ий, латун...ий, височен...ий.
  Електрон…ий, ешелон…ий, лимон…ий, колон…ий, однозмін…ий.
  Поколін…я, жадан...ий, написан...ий, адресован...ий, навчальн...ий.

 21. У якому рядку в усіх словах відбулося спрощення приголосних?
  Ненавис...ний, пес...ливий, хвас...нути, свис...нути, тиж...невий.
  Влас...ний, безвиїз...ний, зліс...ний, гіган...ський, кіс...лявий.
  Тріс...нути, мас...ний, хворос...няк, артис...ці, ус...ний.
  Реміс...ник, зап'яс...ний, навмис...не, провіс...ник, шіс...надцять.
  Сер...це, шелес...нути, гус...нути, ціліс...ний, радіс...ний.

 22. З'ясуйте, у якому рядку допущено орфографічну помилку.
  Машинний, змінний, цінний, старанний, беззахисний.
  Розніжений, розброєний, безземельний, беззаконний, південний.
  Іменник, бризкання, коріння, латаття, піддашшя.
  Віддзеркалення, ссавці, стаття, цілинник, юннат.
  Взуття, тертя, угіддя, надбання, наріччя.

 23. Вкажіть, у якому рядку всі слова пишуться з Ь.
  Прияз...нь, вічніс…ть, кіл...це, намороз..., Ткач...ов.
  Вмивают...ся, присяд...те, майбутн…ого, миш...як, стан...те.
  Кур...йоз, медал...йон, компан…йон, інтерв...ю, тон...ший.
  С...огодні, різ...бяр, брен...кіт, ател...є, нян...чити.
  Міс...кий, суспіл...ство, т...мяний, сторін...ці, зачіс...ці.

 24. Вкажіть рядок, у якому в усіх словах слід писати літеру Е.
  Пр...стрій, пр...блуда, при...нишклий, пр...вілей, пр...язнь.
  Пр...года, пр…міальний, п…р…дмістя, пр…д'явник, пр...милий.
  Пр...мудрість, пр...стол, пр...дивний, пр...красний, пр...док.
  П…р…дбачати, пр...гаряче, п…р…дній, пр...вітати, пр…зентація.
  Пр...вокзальний, п…р…йменування, пр...дорого, пр...дніпровський, пр...тензія.