Відгук


Це документ, що містить висновки уповноваженої особи ( або кількох осіб) чи установи щодо запропонованих на розгляд вистави, творів мистецтва, фільму та інше.
Реквізити:
1. Назва виду документа.
2. Заголовок.
3. Текст, який містить:
- вступ;
- короткий виклад основних положень аналізованої роботи;
- висновок з пропозиціями, оцінкою та критичними зауваженнями.
4. Підпис.
5. Печатка.
6. Штамп підтвердження підпису.
7. Дата.
За потреби підпис особи, яка написала відгук, завіряється секретарем (вченим секретарем) установи за допомогою спеціального штампа.

Зразок

Відгук
на дипломну роботу студентки 5-го курсу факультету української філології Львівського Національного університету Столярчук Оксани Володимирівни на тему: «Синтез традицій і новаторства у драматургії Миколи Куліша»

Взаємодія традицій і новацій – одне з «вічних» літературознавчих питань, яке в кожну епоху розв’язувалося по-різному, не кажучи вже про той надзвичайно драматичний період, що випав на долю Миколи Куліша. Цим і зумовлена актуальність рецензованої роботи, присвяченої дослідженню поетики драматургії М.Куліша у контексті розвитку українського театру попередніх епох та сучасної драматургові доби, з’ясуванню її новаторського характеру, аналізу принципів розвитку драматичного та епічного театрів. Дипломна робота складається з вступу, трьох розділів, висновків та великого бібліографічного опису використаних джерел. Загальне враження від роботи більш ніж позитивне. Дипломниця глибоко та сумлінно опрацювала як критичні, так і художні джерела. Відчувається, що вона прекрасно орієнтується у матеріалі, вільно володіє теоретичними основами, вдумливо сполучає теорію із практичним аналізом як художніх текстів, так і літературознавчого матеріалу з обраної теми. У роботі висловлено чимало свіжих самостійних суджень, цікавих теоретичних спостережень. Заслуговує, наприклад, на схвалення відображення окремих теоретичних питань у своєрідних схемах, що свідчить про ґрунтовну обізнаність випускниці із західноєвропейськими літературознавчими напрямами. У цілому дипломна робота свідчить про високий фаховий рівень випускниці й заслуговує на відмінну оцінку. Кандидат філологічних наук (підпис) А.О. Мороз Печатка