Рецензія


Рецензія – це критичний відгук на художній, науковий та інший твір, що містить зауваження, пропозиції тощо і має за мету рекомендувати твір до друку, захисту.
Реквізитами рецензії виступають:
1) назва виду документа;
2) заголовок до тексту (назва виду дослідження, теми, посади, статусу, місця роботи або навчання автора, його прізвище, ім’я, по батькові);
3) текст (зміст роботи, зауваження, пропозиції, висновки;
4) дата;
5) підпис рецензента;
6) печатка, штамп.

Зразок

Рецензія на дипломну роботу “Інвестиційний проект створення спільного підприємства ”Поліграфія” студентки спеціальності “Менеджмент організацій” Мельниченко Вікторії Ярославівни
У дипломній роботі розроблено інвестиційний проект, який передбачає виготовлення візиток та беджів за участю іноземних інвесторів. Автор проаналізував фінансовий стан виробництва на належному професійному рівні. Стратегія ціноутворення, яка визначається в роботі, і аналіз її альтернатив дають можливість сподіватися на отримання надприбутків. Основні аналітичні висновки економічних розрахунків викладені у фінансовому плані, де аналізується стартовий баланс підприємства та наводиться звіт про рух грошових потоків. Недоліком роботи є те, що в ній розглянуто особливості участі іноземної інвестиції проекту в умовах глибокої кризи в економіці України. Взагалі дипломна робота виконана на належному рівні, відповідає встановленим вимогам щодо написання дипломних робіт і заслуговує оцінки “добре”, а її автору можна присвоїти кваліфікацію менеджера-економіста за фахом “Менеджмент організацій”. 30.04.10 Кандидат економічних наук (підпис) М.К.Денисенко (печатка, штамп)