Доручення


Доручення — це письмове повідомлення, за яким організація чи окрема особа надає право іншій особі від її імені здійснювати певні юридичні чинності або отримувати матеріальні цінності.
Доручення видаються на розпорядження майном, отримання грошових і матеріальних цінностей.
Вони поділяються на особисті та офіційні.
Особисті доручення видаються окремими особами, які передають свої права іншим особам (право на отримання заробітної плати, поштового переказу та ін.). Обов'язковою умовою правомірності особистого доручення є наявність підпису службової особи й печатка установи, підприємства, що засвідчує підпис довірителя (доручення, які видаються студентам, можуть засвідчуватись навчальним закладом).
В офіційному дорученні обов'язково зазначаються:
- назва організації, яка видає доручення;
- номер доручення й дата видання;
- посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, якій видано доручення;
- назва організації чи підприємства, від якого повинні бути отримані матеріальні цінності;
- перелік цінностей із вказівкою на їх кількість і суму;
- термін дії доручення;
- зразок підпису особи, якій видано доручення;
- назва документа, що посвідчує особу отримувача цінностей (паспорт, посвідчення);
- підписи службових осіб, які видали доручення;
- печатка організації, що видала доручення.
Офіційні доручення можуть бути разовими, спеціальними й загальними.
Для багатьох доручень є друковані бланки, куди від руки вписують прізвище, ім'я та по батькові того, кому доручається, що саме, де треба одержати, та завіряють підписом і круглою печаткою. Завіряється також підпис особи, на ім'я якої написано доручення.
Завірені нотаріально доручення можна передавати телеграмою.
Телеграма-доручення складається з тексту доручення, який може бути відповідно скорочений, та посвідчувального напису з підписом нотаріуса й печаткою нотаріальної контори. Підпис нотаріуса засвідчується органом зв'язку, через який передається телеграма-доручення. Таке доручення має силу оригіналу.

Зразки доручень

Доручення
Я, Король Петро Пилипович, доручаю Слободянюк Оксані Володимирівні отримати належну студентам 12-ї групи музично-педагогічного факультету стипендію за вересень 2010 р. Доручення дійсне до 12 жовтня 2010 р. 20 вересня 2010 р. (підпис) Я.Я. Король Підпис студента Короля П.П. Засвідчую: Декан музично-педагогічного факультету (підпис) С.І. Бондаренко 20 вересня 2010 р.
Доручення № 102

16 грудня 1996 р. Видане водієві університету Кучеренку Іллі Володимировичу. Паспорт: серія МА № 162504, виданий 24 червня 1979 року відділом внутрішніх справ Мінського району м. Києва. На отримання в книготорзі книг: Орфографічний словник української мови — 1000 пр. Російсько-український словник — 500 пр. О. Воропай. Звичаї нашого народу — 400 пр. Наряд № 189 від 5.10.2010 р. Зразок підпису Іллі Володимировича Кучеренка засвідчуємо. Печатка установи Ректор НПУ імені М. П. Драгоманова (підпис) Л.К. Стась Головний бухгалтер (підпис) Д.І. Набока