Актуальність твору


Актуальність твору - важливість порушених у літературному творі проблем на даний час. Актуальний - важливий нині, злободенний, назрілий.