Драма

Драма - один із трьох літературних родів (епос, лірика, драма). У драмі життя показується не через авторську розповідь, як в епічних творах, а через розмову і вчинки дійових осіб. Драматичні твори призначаються не стільки для читання, скільки для показу на сцені. По-іншому драма називається пєсою.

Основним способом викладу в драматичному творі є діалог. Кожне окреме висловлювання, з яких складається діалог, називається реплікою.

У драматичних творах є й монологи - роздуми персонажа вголос, розмова з самим собою або з глядачами.

Крім діалогів і монологів, у драматичному творі є ще ремарки.

Ремарка - це авторські пояснення в тексті драматичного твору, що містять стислу характеристику обставин, дії, зовнішності та поведінки дійових осіб, їх жестів, міміки, інтонації, вказівки на вік персонажа, на час і місце дії тощо.

Драматичний твір складається з частин, які називаються діями, або актами. Дії поділяються на яви, або сцени чи картини. Ява - це частина драматичного твору, пов'язана з появою на сцені або виходом зі сцени дійової особи.

Отже, драма - це літературний рід, у творах якого явища життя і характери людей показуються у формі розмови дійових осіб та їх вчинків. Це драма в широкому значенні слова.

Драматичні жанри є такі: власне драма, трагедія, комедія.

Драма у вужчому значенні, або власне драма, - це один із жанрів драматичних творів, в основу якого покладено хоч і гострий конфлікт (зіткнення протилежних сил та інтересів), напружену боротьбу й складні переживання персонажів, але розв'язка не має трагічного кінця, відсутнє й загострене сатиричне висвітлення подій та персонажів, хоча трагічні елементи та комічні сцени мають місце.

Розрізняють такі різновиди драми: історична, побутова, героїчна, психологічна тощо.

Трагедія - драматичний жанр, в основу якого покладено дуже гострий конфлікт, герой потрапляє у складні обставини, часто у безвихіне становище, і гине.

Комедія - драматичний жанр, у якому висміюються негативні явища з життя людей чи суспільства в цілому.